Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 211–213 psl.

dmskins

dmskins „orsmalcz (Ohrenschmalz) – ausies siera (nešvarumai)“ E 84 acc. pl. Be abejo, klaidingai parašytas žodis. Iš keleto galimų taisymų paprasčiausias (taigi ir patikimiausias) atrodo šitoks: dmskins taisytinas į *druskins (Bezzenberger BB XXIX 247t., Trautmann AS 322, plg. Endzelīns SV 161t., Pokorny IEW I 275), čia ieškant šaknies pr. *drus-, kuri arba taisytina į *trus- (pr. raštuose vietoj dusliosios priebalsės parašoma neretai ir skardžioji!), arba, greičiau, laikytina tarminiu šaknies pr. *trus- variantu (plg. lie. klìšti//glìšti, kriaũnos//griaũnos, krýtis//grýtis ir kt., žr. Būga RR I 448). Šita pr. *trus- (resp. *trus-/*drus-) sietina su la. trus-t „pūti, tręšti“, trus-êt „t. p.“, trus-ls „trapus, aptriušęs, supuvęs“, tràus-ls „t. p.“, lie. traũšti „lūžti, trupėti“, trauš-ùs „trapus“ ir kt., s. rus. трухъ „suplėkęs, sutrešęs“ ir kt. (Būga RR I 489, II 313, 632, ME IV 226t., 248t., Fraenkel LEW 1114, Vasmer ESRJ IV 111) < balt.-sl. *trus- (: *traus- : *treus-) „trupėti, lūžti; 212 trešti, pūti“ [dėl *-s- > lie. (traũ)-š-(ti) žr. Karaliūnas Blt I 116t.], dėl jo reikšmės dar žr. toliau. Taigi pr. *truskins „ausies siera (nešvarumai)“ gali būti iš *„trupantys puvėsiai“ = „puvėsiai“ – vedinys iš verb. pr. *trus- „trupėti; pūti“. Pr. dmskins = *truskins (resp. *druskins) laikytinas acc. pl. lytimi. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad jis yra sufikso *-ki̯a- (i̯o-kamienis) vedinys iš minėto verb. pr. *trus- (resp. *drus-), plg. lie. sùs-kis „niežas; nususėlis“ (: sùs-ti), trùp-kis „smulkmena“ (: trup-ė́ti) ir kt. (Skardžius ŽD 124). Tačiau yra pamato galvoti, kad i̯o-kamienė acc. pl. *-ins (greta *-ʹans < *-i̯ans) buvo galima tik kat-mų epochos pr. šnektoms (XVI a.), o E epochos pr. šnẽktos (XIII-XIV a.) turėjo tik (i̯o-kamienę) *-ʹans (< *-i̯ans). Vadinasi, pastarosiose to meto pr. šnektose turėjo būti ne *truskins (= dmskins E), o *truskʹans (= *dmskians E); tai reiškia, kad *truskins (= dmskins E) buvo i-kamienis (acc. pl.). Atsižvelgiant į tai, kad baltų kalbose nėra sufikso *-ki- (o tik *-ki̯a-), reikia *truskins (= dmskins E acc. pl.) kildinti iš *trusti- (i-kamienis); dėl pr. * (+ *i) > * žr., pvz., s. v. birgakarkis (pr. *trusti- > *truski- bus veikę ir disimiliacijos faktoriai). Šitas pr. *trusti- (subst.) etimologiškai santykiuoja su la. trust „pūti, trešti“ (= pr. *trus- „trupėti, lūžti; pūti, trešti“) < *trusti (inf., iš *-ti- sufikso subst. abstract., neutr., plg. Mažiulis BS 288), kaip lie. gaištìs „gaišimas“ (subst.) su gaĩšti (inf.), mirtìs „mirimas“ (subst.) su mir̃ti (inf.), sutartis „sutarimas“ (subst.) su sutar̃ti (inf.) ir t. t. (žr. Skardžius ŽD 326tt.). Iš pr. *trusti- „trupėjimas; puvimas“ nesunkiai galėjo atsirasti konkretesnė reikšmė „(trupantys) puvėsiai“ (dėl -ti- sufikso darinių reikšmės konkretėjimo žr. Skardžius l. c.), kurią rodo ir tai, kad pr. *trustins (= dmskins E) yra acc. pl. – matyt plurale tantum. Taigi pr. dmskins = *truskins < *trustins (acc. pl.) „ausies siera (nešvarumai)“ iš tikrųjų buvo „(trupantys) puvėsiai“, plg. tai, kad lietuvių tarmių senosios kartõs atstovas į klausimą, kaip jis vadinąs čia nagrinėjamąjį dalyką (t. y. „Ohrenschmalz“), atsako, kad tai esą: (sc. ausų) puvė̃siai; trą̃šos; mė́šlas; purvaĩ; kur̃ žvìrblių tupė́ta (sc. „jų priteršta vieta“); ir pan. [visi šie pavyzdžiai – iš vieno asmens (mano 213 tėvo) Ds]. Pr. *trustis „trupėjimas; puvimas“ galėtų kartu su lie. dial. strustìs „тростниковый зуб бёрда“ (reikšmė pagal: Būga RR II 313) < *trustis = s. sl. trъstь „nendrė“ (plg. Fraenkel LEW 1133 ir liter., Vasmer ESRJ IV 106, 111) suponuoti balt.-sl. *trusti- „trupėjimas, trapumas“ – sufikso vedinį iš verb. balt.-sl. *trus-/*traus/-*treus- „trupėti, trupinti“, o šis yra formanto *-s- išplėstas verb. balt.-sl. *tru-/*trau-/*treu- „t. p.“ < ide. *tr(e)u „t. p.“ *ter- „trinti“ (kitaip Pokorny IEW I 1026); žr. dar Urbutis BEE I 85tt. (dėl lie. trum̃pas etimologijos) ir s. v. trupis. Apie pr. dmskins kitokius skaitymus bei etimologijas žr. Trautmann l. c., Endzelīns l. c. (ir liter.), Toporov PJ I 352tt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 35; Schmalstieg Blt XXVII (1) 71t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.