Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 64–65 psl.

ackons

ackons „grane (Granne) – akuotas“ E 277 nom. sg. masc. Jo etimologizavimą sunkina tai, kad ackons gali būti skaitomas įvairiai – *akans (pr. *a po guturalių ir labialių neretai rašomas raide o) arba *akōns, *akāns (t. y. *akɔ̄ns) ir net *akuns (pr. *u neretai rašomas raide o); atrodo, kad iš tų skaitymų mažiausiai patikimas yra ackons = *akuns (šitaip ir nėra niekas skaitęs). Visuotinai priimtą nuomonę, kad ackons segmentas -ons yra sufiksinis (sufiksinis-fleksinis), matyt reikia laikyti geresne už tokį spėjimą: tas segmentas, jį skaitant *-ans, gal yra o-kamienio subst., apie kurį žr. toliau, acc. pl. fleksija (plg., pvz., ausins E 83 acc. pl., žr. s. v.)? Visai aiškus dalykas čia yra tik tai, kad ackons „akuotas“ savo šaknimi *ak- giminiuojasi su lie. ak-úotas „Granne“ = la. ak-uõts (-uôts) „t. p.“, lie. ak-stìs (akštìs) „smailus daiktas; iešmas“ (ãk-stinas „Stachel“) = la. ak-sts „akstinas, smailus daiktas“ = sl. *ostь (> rus. ость „smailus daiktas, akuotas“ ir kt.), go. ahs „varpa“, ahana „pelai“, lo. acus (-eris) „pelai“, gr. ἄκαινα „smailuma, akstinas“, ἄχνη „pelai“ (< *aksnā) ir kt., ἄκρος „smailus“, lie. ak-muõ ir kt., taip pat (su asibiliuotu ide. *k) lie. aš-trùs, ãš-menys „Schneide“, s. ind. áś-man- „akmuo“ ir kt. (Pokorny IEW I 18tt.), – visi jie suponuoja ide. *ak-, kurį įprasta laikyti adjektyvu „aštrus, smailas“ (pvz., Pokorny l. c.) Yra duomenų, leidžiančių galvoti, kad šis ide. *ak- buvo ne adj., o verb., kurio reikšmė – maždaug „durti, badyti“, pvz., žodžio balt.-sl. *akstis „akstinas ir pan.“ (> lie. akstìs ir kt., žr. anksčiau) daryboje (sufikso *-sti- deverbatyvas!) aiškiai prasišviečia verb. balt.-sl. *ak- „durti, badyti“ (plg. Būga RR III 382) < verb. ide. *ak- „t. p.“ (žr. dar s. v. aketes).
Iš anksčiau minėtų keturių šio pr. ackons skaitymo variantų tinkamiausiais laikytini, kaip įprastai ir daroma, turbūt šie: *akans 65 arba *akōns, žr. Trautmann BSW 5, Būga RR III 382, Endzelīns SV 140, Skardžius ŽD 349, Toporov PJ I 70t. Tiesa, K. Būga rašė: „Prūsiškasis akuoto vardas tesiskiria [nuo lie. akúotas = la. akuõts. – V. M.] viena tik galūne: ackons, kas būtų lietuviškai *akuonìs“ (Būga RR III 384). Vadinasi, K. Būga (jį sekdamas, ir Toporov l. c.) iš ackons skaitymo varianto *akōns atstatė pr. *akōnis. Toks atstatymas yra dvigubai nepagrįstas: 1) jeigu būtų buvęs pr. *akōnis, tai jis E žodynėlyje būtų parašytas ne ackons, o *ackonis, 2) lie. akúo-tas = la. akuõ-ts < *akō- negali eiti argumentu, kad pr. ackons turi *akō- (pr. žodis nuo lie.-la. žodžio smarkiai skiriasi darybiškai!); dėl pastarosios priežasties ir pati prielaida ackons = *akōns yra labai rizikinga. Taigi belieka manyti, kad patikimiausias iš visų minėtų keturių ackons skaitymų yra ackons = *akans. Subst. *akans < *akana- „akuotas“, daug kuo primenantis go. ahana „pelai“, gr. ἀκόνη „galąstuvas“ ir pan., yra savarankiškas vak. baltų darinys. Jis kildintinas iš adj. vak. balt. *akana- „duriantis, smailus“, kuris yra sufikso *-an- vedinys greičiausiai iš o-kamienio subst. vak. balt. *aka- „duriantis, smailus dalykas“, plg. lie. var̃g-anas „vargingas“ (: var̃gas), rū̃kanas „miglotas“ (: rū̃kas) ir kt. (Skardžius ŽD 226t.). Iš to paties subst. balt. *aka- „duriantis, smailus dalykas“ tik su kitu sufiksu buvo padarytas ir ryt. balt. adj. *ak-ōta- „duriantis, smailus“ subst. *ak-ōta- „akuotas, Granne“ > lie. akúotas = la. akuõts (plg. Būga RR III 384t., Skardžius ŽD 349). Tas subst. balt. *aka- yra fleksinis vedinys iš verb. balt. *ak- „durti, badyti“ < ide. *ak- „t. p.“, plg., pvz., gr. ἀκή „smailuma, smaigalys“ – fleksijos * vedinį (deverbatyvą).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 37; Beekes EDG 55, 59; Derksen EDSIL 380; Lehmann GED 11; Matzenauer BKAS 18t.; Mayrhofer EWA I 137t.; Orel HGE 4; Smoczyński SEJL 9; Vaan EDL 23t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.