Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 284–285 psl.

erkīnina

erkīnina „erledigen (erledigen, frei machen) – išvaduoja“ III 1179 [738] praes. 3 pl. (vietoj inf. – dėl to, kad vok. erledigen III 1168 yra inf., formaliai sutampantis ir su vok. praes. 3 pl.) pasakyme essepikullis warrinerkīnina „iš … velnio galios … išvaduoja“ (III 1178–9). Pr. (inf.) *erkīnintvei „išvaduoti“ yra praef. er- (žr. er-) vedinys iš *kīnintvei „(iš)vaduoti, (iš)veržti (ką iš ko)“, 285 kuris laikytinas kauzatyvu (ar iteratyvu-intensyvu) – sufikso -in-vediniu iš pr. (inf.) *kin-tvei „veržtis“(plg., pvz., lie. žem. kỹbin-ti kìb-ti) : la. cìn-îtiês (*„varžytis“ >) „kovoti, grumtis“, cìņa (*„veržimasis“ >) „kova“ (plg. Endzelīns SV 170), lie. (up.) Kin-ė̃ (< *„veržli, besiveržianti“) ir pan.balt.-sl. *ken- „veržti“ resp. *kin- „veržtis“, kurie bus buvę enantiosemiški [t. y. „at-(si)veržti“ ↔ „už(si)veržti“, plg. Būga RR I 477t.], atsirado s. sl. na-čę-ti „pradėti“ (< *„atveržti, atrišti“), kon-ьcь „pabaiga, galas, tikslas“ (< *„užveržimas“) ir kt. (plg. Trautmann BSW 133t., ESSJ IV 109) < ide. *ken-/*kn̥- „veržti(s)“ > s. ind. kan-ī́naḥ „jaunas“ (< *„veiklus, veržlus“), lo. re-cēns „šviežias, naujas“ (< *„iš naujo veiklus, veržlus“), gr. ἐγ-κον-έω „skubu“ (< *„veržiuosi“) ir kt. (plg. Pokorny IEW I 563t. s. v. v. 3. ken-, 4. ken-). Iš ide. *ken-/*kn̥- „veržti(s)“ + *-k- > *kenk-/*kn̥k- „t. p.“ turime: s. ind. káñc-ate „rìša“, s. isl. „kankinti“ < *hanhōn (< *„suveržti, spausti“), s. angl. hōh „kulnas“(< *„kulno sąnarys“ < *„sunėrimas, surišimas, suveržimas“), lie. keñkti „schaden, wehtun“ (< *„suveržti“), kank-ìnti „quälen“, kinkýti „Pferde anschirren“ (< *„suveržti, surišti“), kenk-lė̃ „pakinklis, Kniekehle“ (< *„kelio sąnarys“ < *„sunėrimas, surišimas, suveržimas“) ir kt. (plg. Pokorny IEW I 565t. s. v. v. 1. kenk-, 2. kenk-, 3. kenk-). Žr. PKP II 274. Dėl kitokių pr. erkīnina ir pan. kilmės aiškinimų žr. Toporov PJ II 76tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 345; ESSJ XXI 226t.; Matzenauer BKAS 65; Rix LIV 351; Smoczyński LAV 121.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.