Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 285–286 psl.

erlāngi

erlāngi „erhoͤht (erhöht) – išaukština“ III 977 [6117] (conj. 3 sg. reikšme; = paaukschtintu VE 425), „erhebe – (te)iškelia“ III 13317 [8121] (opt. 3 sg. reikšme) praes. 3 sg. = er- (žr.) + lāngi – galbūt iš *lāngii̯a (Endzelīns SV 170), kuriai atsargiai suponuotinas inf. *langītvei. Jis būtų *-ī- sufikso iteratyvinis vedinys (su šaknies vokalizmo kaita) iš pr. verb. *leng- (praes.) resp. (inf.) *ling-tvei (plg., pvz., lie. iterat. karp-ý-ti ker̃p-a resp. 286 kir̃p-ti), kuris galėjo reikšti „supti“ = „kelti ↔ leisti“ (žr. dar s. v. v. lanxto, lingo), t. y. pr. (iterat.) *langītvei „supinėti“ = „kil(n)oti ↔ (žemyn) leisdinėti“ > „kil(n)oti“, plg. lie. (Ds) pasakymą: vìsą nãktį vaĩką añt rañkų nešiójau ir kilójau („supinėjau“). Pr. *langītvei „kil(n)oti“ vėliau – ar pačioje pr. kalboje, ar dėl A. Vilio kaltės – lengvai galėjo netekti iteratyviškumo, t. y. išvirsti į „kelti“ (pr. erlāngi „erhöht, -hebt“ = „iškelia“). Pr. *langītvei „supinėti“ (> „kilnoti“ > „kelti“) : lie. langóti „suptis ore, sklandyti“ (Pr. Liet., žem. LKŽ VII 124t.), lingúoti „supti, siūbuoti“, liñg-inti „supti(s)“ (LKŽ VII 527), lung-úoti „linguoti, siūbuoti“ (LKŽ VII 687), lìng-ė „kartis lopšiui pakabinti“, la. (kurš.) ļengât „wackeln“, luodz-îtiês „ļuôdzîtiês“ bei ļuôdz-ît „zum Wackeln, Wanken bringen“, lĩg-uôt „suptis, siūbuoti“ ir pan. (plg. Berneker PS 143, 303), toliau – rus. (dial.) ляг-аться „suptis, siūbuoti“, s. sl. lǫgъ „δρυμός“ = rus. луг ir kt., s. ind. raṅg-ati „sich hin und her bewegen“ ir kt. < ide. *leng- „supti(s) ir pan.“, plg. Vasmer ESRJ II 527 (s. v. луг), 548 (s. v. ляга I), Fraenkel LEW 331 (ir liter.), Pokorny IEW I 676.
Kitokia etimologija: pr. erlāngi „iškelia“ mėginamas sieti su balt. *leng- „lengvas“ (žr. s. v. lāngiseilingins) remiantis semantinėmis paralelėmis vok. žem. lichten „kelti“ bei lo. levāre „t. p.“ (: levis „lengvas“), žr. Endzelīns l. c. Fraenkel LEW 355, PKP II 190, plg. Toporov PJ II 79tt. Žr. dar s. v. lāngiseilingins.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Matzenauer BKAS 76; Smoczyński LAV 122.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.