Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 317–318 psl.

galdo

galdo „mulde (Mulde) – gelda“ E 365 = *galdɔ̄-, t. y. *galdā (nom. sg. fem.). Kartu su lie. gélda įprastai laikomas skoliniu iš vok. (plg. s. v. a. gelda, v. v. a. gelte „indas skysčiams“ ir pan.), – Berneker SEW I 292, Trautmann AS 334, Endzelīns SV 174, Fraenkel LEW 144, Vasmer ESRJ II 43.
Tačiau pr. *galdā ir lie. gélda yra greičiausiai ne skoliniai, o baltiškos kilmė̃s žodžiai, kuriuos dar 1912 m. Būga susiejo su lie. vv. Géld-ėnai, la. vv. (ir up.) Dze̹l̂d-a ir pan., taip pat su sl. (*gelba- >) *žel-bъ (> rus. жёлоб „lovys“ ir kt.) ir pan. (Būga RR I 337t.). Visiškai pritardamas Būgos nuomonei, Toporovas šiems pr. *galdā bei lie. gélda pateikė dar daugiau lietuvių bei latvių ir slavų eventualiai giminiškų žodžių (Toporov PJ II 136tt.), iš kurių čia patikimiausias, man rodos, yra la. gal̂ds „ein behauenes Stück Holz, ein durch Spalten gewonnenes Brett; Tisch“. Tačiau ir po Būgos bei Toporovo pasilieka neaiškus tų žodžių darybos pamatas.
Pr. *galdā šaknis buvo matyt akūtinė [kaip ir lie. gélda bei (žr. anksčiau) la. gal̂ds]: esant čia cirkumfleksiniam *-al- (ypač po guturalio), būtų E žodynėlyje parašyta greičiau *goldo (arba *goaldo), o ne galdo (žr. Mažiulis BS 13t.).
La. gal̂ds, kaip rodo jo pirmoji reikšmė (žr. anksčiau), yra matyt iš *„tai, kas atskelta, atrėžta“, plg. jo giminaičiais laikytinus (žr. anksčiau) pr. *galdā „gelda“ bei lie. gélda „t. p.“ (= „iš vieno medžio išskobtas pailgas indas“ LKŽ III 213), kilusius greičiausiai iš *„tai, kas išrėžta (išskobta)“. Į tai atsižvelgiant, galima suponuoti, kad pr. *galdā bei lie. gélda < *geldā resp. la. gal̂ds < *galda- gali būti sufikso *-dā- resp. *-da- vediniai iš verb. bal.- sl. 318 *gel- (: gal- : *gil-) „(at-, iš-)rėžti“ ( sl. *gel-ba- ir pan., žr. anksčiau) < verb. ide. *gel- (: *gl̥-) „rėžti (spaudžiant)“ < *„spausti rėžiant“ < *„spausti, gniaužti“ (dėl jo žr. s. v. gleuptene).
Tą patį *gald-, kaip ir pr. *gald-ā (= galdo E), turi pr. (up.) *Galdapē [> lie. Galdãpė (Geldãpė), lenk. Gołdapa (Gołdap)]; plg. lie. žem. (šaltinis) Gald-ãpė bei (up.) Galdãk-upis < *Gald-ap-upis, suponuojančius kurš. (up.) *Gald-apē. Plg. lie. (up.) Géld-upė, (up.) Gélda, la. (up.) Dzel̂da ir pan. Daugiau toponiminės medžiagos žr. Toporov PJ II 137, Vanagas 104, 111.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 44; Smoczyński SEJL 167.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.