Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 318–319 psl.

Galindo

Galindo 1231 m. (SRP I 737) „Galinda“ – viena iš 11 Prūsijos žemių (sričių), kurios plotas buvo į pietus nuo Bartos tarp Nadruvos, Sūduvos, Sasnos ir mozūrų krašto. Daugiau Galindos ir pan. dk. lyčių žr. Būga RR III 117, Toporov PJ II 138tt. (ir liter.). Tas dk. Galindo aiškiai suponuoja pr. *Galindɔ̄, t. y. *Galindā; matyt būta ir jo vedinio pr. *galindi̯ai > *galindʹai „Galindos prūsai“ (plg. lie. Lietuvà lietùviai). Taigi pr. *Galindā ir *galindʹai lietuviškai būtų Galìnda (dėl intonacijos žr. toliau) resp. galìndžiaigalìndžiai keisti tradicinį visuotinai vartojamą galìndai dabar nėra reikalo).
Galindų vardą pirmąkart paminėjo senovės graikų mokslininkas Ptolemėjas (II a. po Kr.) savo „Geografijoje“ (III, 5, 9): Γαλίνδαι; šis gr. žodis, tarpininkaujant kitoms kalboms, gali būti morfologinis perdirbinys (su graikiška fleksija) tiek iš pr. *Galindā „Galinda“, tiek ir iš (tai gal mažiau patikima) pr. *galindi̯ai „galindai“. XI–XII a. rusų metraščiai mini vadinamuosius rytų galindus – Голядь, gyvenusius Možaisko bei Gžatsko apylinkėse (žr., pvz., Būga RR I 410–412, Toporov PJ II 139 ir liter.); šis rus. Голядь yra nomen collectivum, atsiradęs matyt iš ryt. gld. *galindʹai < *galindi̯ai „galindai“ (plg. Būga RR I 410).
Tiek pr. *Galindā „Galinda“ resp. *galind- „galindai“, tiek ir rus. Голядь ryt. gld. *galind- „galindai“ įprasta sieti su lie. gãlas „pabaiga, pakraštys, kraštas“ ir pan. bei galindų etnonimą kildinti iš *„gale, pakraštyje gyvenantieji“ (žr., pvz., Būga RR III 117, Toporov PJ II 140tt. ir liter.). Tačiau tokia hipotezė nėra patikima (žr. s. v. gallan). Etnonimas pr. *Galindā „Galinda“ yra 319 greičiausiai iš hidronimo pr. (up.) *Galindā (seniai išnykusio) – sufikso *-ind- vedinys iš balt. (verbum ar nomen) *gal-, kurį turi lie. gál-vis „savaime pasidariusi kūdra senõs upės vagõs vietoje ar užutekyje“, gel-mė̃ „giluma“ ir kt. (žr. gillin); dėl to sufikso *-ind- (akūtinio) = lie. -ìnd- (: -énd- : -ánd-) plg. Skardžius ŽD 101–102, Vanagas HD 167. Rus. Голядь ryt. gld. *galindʹai „galindai“ (< *galindi̯ai) bus atsiradęs iš etnonimo ryt. gld. *Galindā, o šis kildintinas iš ryt. gld. up. *Galindā panašiai kaip ir etnonimas pr. *Galindā up. *Galindā. Kad ryt. gld. up. *Galindā ir pr. (gld.) up. *Galindā bus atsiradę savarankiškai, plg., pvz., rus. up. Водва < ryt. gld. *Vad(u)vā ir lie. up. Vad(u)-và.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.