Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 344–346 psl.

gelatynan

gelatynan „gel (gelb) – geltonai“ E 464 adv. (žr. toliau), taisytinas į *geltaynan (Trautmann AS 336, Endzelīns SV 176, Toporov PJ II 198 = pr. *geltainan. Jo forma resp. gramatinė giminė iki šiol nėra išaiškinta: „nek. dz. nom.?“ (Endzelīns l. c.), 345Nom. Sg. n.?“ (Toporov l. c.); tas pats pasakytina ir apie kitus pr. adjektyvus E 460E 468, reiškiančius spalvas.
Pr. *geltainan laikau adj. nom.-acc. sg. neutr. forma, bet jis čia (E 464) pavartotas adverbiškai, kitaip sakant, *geltainan čia (E 464) yra (o-kamieno) adverbium „geltonai“ = adj. (o-kamieno) nom.-acc. sg. neutr. „geltonas“, plg., pvz., pr. *ainavīdan (adv. = adj. nom.-acc. sg. neutr., žr. s. v. ainawīdai). Kad čia (E 464) turime adv. pr. *geltainan „geltonai“, o ne adj. (nom. sg. masc.) pr. geltains „geltonas“ [ar *geltainis, plg. pr. *gailis „baltas“ (E 459), žr. gaylis], – dėl to kaltas vertėjas prūsas (informantas), kuris žodį vok. (E 464) gel „gelb“, reiškusį „geltonas“ (adj.) ir „geltonai“ (adv.), suvokė ne adjektyviškai, o adverbiškai. Panašiu būdu ir kiti spalvas reiškiantys pr. žodžiai E 460E 468 laikytini adverbijais. E žodynėlyje tikras adj. tėra vienas – gaylis „baltas“ (E 459), kuris iš vok. wyes „weiß“, reiškusio „baltas“ (adj.) ir „baltai“ (adv.), išverstas ne adverbiškai, o adjektyviškai dėl to, kad jis (E 459) eina tuoj po substantyvo (E 458): adjektyviškai suvoktas vok. (E 458) wyes, t. y. „weiß“ = „baltas“ [ne *„weiße“ = „baltà“ ir ne *weißes“ = „(neutr.) baltas“!] ir buvo išverstas į pr. adj. (nom. sg. masc.) gaylis (žr.).
Adv. (E 464) pr. *geltainan „geltonai“, kaip sakyta, suponuoja adj. pr. (masc., neutr.) *geltaina- „geltonas“ (resp. fem. *geltainā- „t. p.“), kuris laikytinas sufikso *-ain- vediniu iš adj. pr. *gelta- „t. p.“ < balt. *gelta- „t. p.“ > lie. gel̃tas „gelsvas, geltonas“, la. dze̹lts „geltonas“. Tokios pat kilmė̃s ir la. (dial.) dze̹lt-ain-s „t. p.“ (ME I 542) – vedinys iš la. dze̹lts „geltonas“, plg., pvz., lie. apval-aĩn-as „apvalus“ – vedinį iš ãpvalas „t. p.“ (LKŽ I² 278). Iš adj. balt. *gelta- > lie. gel̃tas resp. la. dze̹lts atsirado ir lie. gelt-ónas resp. la. dze̹lt-ãns „geltonas“, dze̹l̂t-ẽns „t. p.“ ir pan.
Adj. balt. *gelta- „geltonas“ bei sl. *gilta- „t. p.“ (> rus. жёлтый „t. p.“ ir kt.) yra iš adj. balt.-sl. *„blizgantis geltonai, gelsvai“ – sufikso *-t- vediniai iš vieno ir to paties verb. balt.-sl. *gel-/*gil- „blizgėti (blizginti) gelsvai, geltonai, šviesiai“ < *„blizgėti (blizginti), mirgėti (gelsvai ir pan.)“ < verb. ide. *ghel-/*ghl̥- „t. p.“, žr. s. v. dolu.
346 Dėl pr. *geltainan ir kt. etimologijos plg. Toporov PJ II 199t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 565t.; Mažiulis Blt XXVII (2) 92; Nepokupnyj BSI XVII 104tt.; Smoczyński SEJL 167t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.