Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 362–363 psl.

gile

gile „echele (Eichel) – gilė“ E 591 nom. sg. fem. = pr. *gilē ar (arba: ir dial.) *gīlē „t. p.“: lie. gìlė̃ „t. p.“ ir (dial.) gỹlė̃ „t. p.“ = la. dzìle „t. p.“ resp. (*dzìle „t. p.“ >) zìle (zĩle, zîle) „t. p.“ (ME I 556, IV 732t.). Dėl lie. dial.-la. *gīlē „t. p.“ spėti, kad čia esąs balt. *gīlē „t. p.“ su gī- > lie. gý-ti ir pan. (Būga RR II 409), yra nepatikima (žr. ir Fraenkel LEW 151, Toporov PJ II 234). Lie. dial.-la. (gal ir pr. ar pr. dial.) *gīlē „t. p.“ yra greičiausiai vietoj senesnio (nors tai ir nelengva pagrįsti) *gilē „t. p.“ (= lie. gìlė̃ „t.p“.), kuris suponuoja balt. *gilē „t. p.“ < *gili̯ē „t. p.“ < *gili̯ā „t. p.“. Subst. balt. *gili̯ā „gilė“ (fem.) yra matyt iš i̯ā-kamienio (fem.) adj. balt. *gili̯a, kuris – galbūt *„ąžuolinė, iš ąžuolo atsiradusi (išaugusi)“ [plg., pvz., vok. (fem.) Eichel „gilė“ ir pan. < *„ąžuolo vaikas“ (dimin., fem.)], t. y. fleksijos vedinys galbūt iš šakninio 363 subst. balt.-sl. *gil-/*gel- „ąžuolas (tam tikra ąžuolų rūšis)“ (dėl jo plg. Specht UID 60t.), apofoniškai lygintino su paradigma, pvz., žodžio (tiesa, iš kilmės ne šakninio) balt.-sl. *din-/*dein- (žr. s. v. deinan).
Iš to paties subst. balt.-sl. *gel-/*gil- „ąžuolas“ [arba iš jo išvesto adj. *„ąžuolinis“ (plg. adj. balt. *gili̯ā „ąžuolinė“, žr. anksčiau)] bus atsiradęs ir adj. sl. *gel-and-a- „tas/ta, kas ąžuolo (iš ąžuolo)“ = *„ąžuolinis“ [arba – jeigu šis adj. sl. *gel-and-a- yra vedinys iš adj. – *„tas/ta, kas ąžuolinis (ąžuolinė)“ = „ąžuolinis“] – sufikso *-and- vedinys (adj.) subst. sl. (fleksijos vedinys) *gelandis „tai, kas ąžuolinis“ > „gilė“ (> rus. жёлудь „t. p.“ ir kt.), plg. (i-kamienį) sl. *zьlь „tai, kas pìkta“ = „piktumas“, išvestą iš (o-/ā-kamienio) adj. sl. *zъlъ „piktas“ ir pan.
Subst. balt.-sl. *gel-/*gil- „ąžuolas (tam tikra ąžuolų rūšis)“ suponuoja subst. ide. *gel-/*gl̥- „t. p.“, iš kurio išriedėjo sufikso, turinčio *-n- resp. *-nd-, vediniai (rodos, savarankiškai nuo žodžio sl. „gilė“, turinčio sufiksą *-and-, darybos) arm. kałin „gilė“ [< *gel(ə)-en-, su -ł-gen.], gr. βάλ-αν-ος „t. p.“, lo. gl-āns (gl-and-is gen.) „t. p.“.
Dėl pr. gile ir kt. etimologijos plg. Toporov PJ II 234t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 195; Blažek LgB IX 38t.; Derksen EDSIL 556; Matzenauer BKAS 48t.; Smoczyński SEJL 177t.; Vaan EDL 263t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.