Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 374 psl.

girtwei

girtwei „loben (loben) – girti“ III 4115 [315] (= schlowinti „šlovinti“ VE 1517) inf.; 1 pl. praes. girrimai „wir … loben (wir loben) – giriame“ III 295 [2320] (= schlowintumbim VE 101–2). Pr. gir(twei) „girti“ = lie. gìr-ti „t. p.“ = la. dzir̃-t „t. p.“ suponuoja verb. balt. *gir-/*ger- „t. p.“ (> verb. lie. *ger- „t. p.“ gẽr-as „gut, tüchtig“ < *„giriamas, pagirtas“) < balt.-sl. *ger-/*gir- „girti, (pa)garbinti, pagerbti“ < *„reikšti kam pagarbą balsu (žodžiais ar giedojimu)“ > sl. *ger-/*gir- „reikšti dievams (aukojimo metu) pagarbą (žodžiais resp. giedojimu)“ > „aukoti“ > s. sl. žьrǫ „aukoju“/žrěti „aukoti“ ( žьr-ьcь „жрец“) ir kt.
Verb. balt.-sl. *ger-/*gir- „reikšti kam pagarbą balsu (žodžiais ar giedojimu)“ bus atsiradęs iš senesnio balt.-sl. *„kelti (aukštinti) balsą“ < verb. ide. *ger(H)-/*gr̥(H)- „t. p.“ > s. ind. gr̥-ṇā́ti/gr̥-ṇīté „šaukia, šaukiasi, (iš)giria“, gir- (gī́ḥ) „šauksmas, gyrimas“, av. gar- „pagyrimas, pagiriamoji giesmė“, s. ind. gūr-táḥ „malonus“ [< *„pagirt(in)as“ = balt. *gīr-tas „pagirtas, gelobt“ > lie. gìr-tas „t. p.“ ir kt.] = lo. grā-tus „laukiamas, malonus, dėkingas“ ir kt., žr. dar s. v. gerdaut (plg. Pokorny IEW I 478, Toporov PJ II 248t. ir liter.). Su tais žodžiais gimininti pr. gērbt, lie. ger̃bti, pr. gīrbin (pvz. Pokorny l. c.) greičiausiai negãlima, žr. s. v. v. (ir liter.) gērbt, gīrbin.
Tas verb. ide. *ger(H)-/*gr̥(H)- „kelti (aukštinti) balsą“ yra, man rodos, iš ide. *Hger(H)-/Hgr̥(H)- „kelti, aukštyn traukti“ (žr. s. v. garian). Šitaip galvojant, išeina, kad, pvz., pr. girtwei „girti“ kartu su lie. gìrti „t. p.“ = la. dzir̃t „t. p.“ = „kelti (garbinti, aukštinti) ką (žodžiais ir pan.)“ gana gerai išlaikė (resp. ne taip jau labai daug pakeitė) savo praindoeuropietiškąją reikšmę *„kelti, aukštyn traukti“. Žr. dar s. v. garian.
Pr. girtwei ir kt. etimologiją nevienur kitaip suvokia Toporov l. c. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 107; Derksen EDSIL 566; Matasović EDPC 56t.; Matzenauer BKAS 50; Mayrhofer EWA I 468t.; Rix LIV 210t.; Smoczyński LAV 156, SEJL 183t.; Vaan EDL 271t.; Young Blt XLI (3) 371tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.