Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 378–379 psl.

glands

glands „Trost – paguoda, (nu)raminimas, pralinksminimas“ III 10519 [672] nom. sg. masc. (= palinksminoghimas VE 514) < pr. (o-kamienis) *glandas (ar i-kamienis *glandis?), galbūt vietoj senesnio pr. (neutr.) *glandan (?).
Pr. *glanda- „paguoda“ yra matyt fleksijos vedinys (su šaknies balsio apofonija) iš verb. pr. *glend- „guosti“ (žr. dar s. v. glandint) < *„glostyti“ < *„šveisti“ < *„blizginti, blizgėti“ (plg. Toporov PJ II 259 ir liter.), žr. toliau (bei plg. toliau pateikto ags. gladian reikšmes). Šis verb. pr. *glend- galėjo – bent jau pr. dialektuose – turėti ir reikšmę „žiūrėti“ (plg. Mažiulis ZfSl XXIX 166t.) = verb. kurš. *glend- „žiūrėti“ (> la. dial. glend-i žiūrėk“ ME I 625) = verb. sl. *glend- „žiūrėti“ (> s. sl. ględ-ati „t. p.“ ir kt., žr. ESSJ VI 122–124). O gal verb. pr. *glend- „guosti“ yra „rodyti savo susirūpinimą kitam jo nesėkme, vargais ir pan.< *„rūpintis kuo“ < *„prižiūrėti ką“ (plg. lie. rū́pinti „…prižiūrėti“ LKŽ XI 994) resp. *„žiūrėti ko“ (plg. lie. ãnas žiū̃ri tvarkõs „jis rūpinasi tvarka“ Ds) < *„žiūrėti“.
Verb. balt.-sl. (dial.) *glend- „žiūrėti“ vestinas iš *„blizgėti, žibėti“ (dėl tokios semantinės raidos plg., pvz., s. v. gēide) < ide. dial. *ghle(n)d(h)- „blizginti (blizgėti), žibinti (žibėti)“ > v. v. a. glinzen „mirgėti, blizgėti“, v. v. a. glander „blizgantis“, v. ž. glandern „slysti“ (< „būti slidžiam“ < *„būti nulygintam, nublizgintam“ < *„blizgėti“), lie. *gland- (*„blizginti“ > „lyginti ašmenis“ >) „galąsti“ (> galą́sti, žr. Fraenkel LEW 130) ir kt. (plg. Pokorny IEW I 431, Fraenkel l. c., Toporov l. c.)
Su tuo pačiu verb. ide. dial. *ghle(n)d(h)- = *ghled(h)- [:*ghlod(h)- resp. *ghlad(h)-] genetiškai sietini ags. gladian 379 „blizgėti“, reiškęs ir „blizginti“ resp. („blizginti“ >) „glostyti“ bei („glostyti“ >) „guosti“, s. v. a. glat „lygus; blizgantis“ ir kt., balt.-sl. (*glad- ) *glād- „blizginti (blizgėti), lyginti; glostyti“ (> lie. glósti „glostyti, lyginti“ ir kt., žr. s. v. glosto) ir pan. (plg. Pokorny IEW I 432, Fraenkel l. c., Toporov l. c.). Tas ide. dial. (verb.) *ghle(n)d(h)- [: *ghlo(n)d(h)-] yra sufikso *-e(n)d(h)- vedinys iš ide. *ghel- (: *ghl̥-) „blizginti (blizgėti), žibinti (žibėti)“ (Pokorny IEW I 429tt.).
Šalia subst. pr. *glanda- „paguoda, nu(si)raminimas; pralinksminimas“ galėjo būti ir adj. pr. *glanda- „(pa)guostas, nuramintas (nusiraminęs), ramus; pralinksmintas (pralinksmėjęs), linksmas“ (plg., pvz., lie. subst. lañkas „lenkimas ir kt.“ ir adj. *lanka- „lenktas“, žr. Skardžius ŽD 35), iš kurio galėtų būti Sembos vado (Didžiajame prūsų sukilime) vardas pr. *Glandas [(ar *Glandīs) = dk. Glande SRP I 99; daugiau pr. asmenvardžių su *Gland- resp. *-gland- žr. Trautmann PN 34, 140, Toporov PJ II 258], jeigu jis nėra trumpinys, plg. pr. avd. (dk.) San-glande ir kt., dėl kurių žr. Trautmann PN 140, Toporov l. c.; tačiau šis pr. (avd.) *Glandas gali būti ir iš pr. appell. *glanda- „paguoda“, plg., pvz., lenk. pvd. Pociecha appell. pociecha „paguoda“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 164; Matasović EDPC 159; Orel HGE 136; Rix LIV 200.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.