Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 78–79 psl.

angstainai

angstainai „des morgens (des Morgens) – anksti, rytą“ III 791 [5110] (= ritameta VE 338), angsteina „morgens – t. p.“ III 7722 [517] (= ritameta VE 336) adv. Pr. angstain- resp. angstein- giminiuojasi su lie. (žem.) adv. ankstáin-ais „labai anksti“ (LKŽ I² 143), ankstáin-iais „t. p.“ (l. c.), ankstáin-intais „t. p.“ (l. c.), ankstéin-ai „t. p.“ (l. c.), ankstéin-ais „t. p.“ (l. c.), ankstéin-aičiais „t. p.“ (l. c.), ankstéin-aitais „t. p.“ (l. c.), ankstéin-yčiais „t. p.“ (l. c.), ankstéin-ytais „t. p.“ (l. c.), ankstien-ais „t. p.“ (op. cit. 144), ankstien-õs „t. p.“ (l. c.). Adverbijams lie. ankstain-, ankstein- resp. ankstien- (+ atitinkamos fleksijos ar sufiksai su fleksijomis) nėra (ir matyt niekada nebuvo) kaitomų atitikmenų. Todėl reikia galvoti, kad šie lietuvių adverbijai yra adverbinės kilmės, t. y.: lie. adv. ankstain-, ankstein- resp. ankstien- atsirado matyt iš lie. adv. *ankstai „anksti“, *ankstei „t. p.“ resp. ankstiẽ (< *ankstei) „t. p.“, juos išplėtus partikuliniu -n- (plg. Būga RR I 354, Fraenkel LEW 11 ir liter.), kurio genezė, tiesa, neatrodo labai aiški (ir po Būgos l. c. bei Fraenkelio samprotavimų). Šitaip atsiradusių adverbijų segmentai -ain-, -ein- resp. -ien- ėmė asocijuotis su sufiksais lie. -ain-, -ein- resp. -ien- (apie juos žr. Skardžius ŽD 286tt.). Dėl pastarosios priežasties matyt ir įvyko metatonija adverbijuose (ankst)-áin-, -éin- resp. -ien-: fleksijos lie. adv. *(ankst)-ai, *(ankst)-ei, (ankst)-iẽ (< *-ei), (ankst)-ì (< *-i, žr. Mažiulis BS 146; kitaip Būga, TiŽ I 433) greičiausiai niekada nėra buvusios akūtinės (Mažiulis BS 146, 169t.). Lie. ankst-iẽ < *-ei (dėl gretiminės lyties ankst-ì žr. Mažiulis l. c.) savo kilme yra adverbijas – „loc. (-instr.)“ sg. lytis (žr. l. c.) substantyvo lie. *anksta (nom.-acc. sg. neutr.) „ankstus laikas“ (plg. Būga l. c.), greta kurio bus egzistavęs ir adj. lie. *anksta (nom.-acc. sg. neutr.), plg. lie. añkstas, (LKŽ I² 143). Greta *ankst-ei (> ankst-iẽ) galėjo būti ir adv. *ankst-ai „anksti“, plg. vėl-aĩ, žem-aĩ (dėl kurių žr. Mažiulis BS 169). 79 Panašiu būdu ir pr. angstainai = *ankstainai bei angsteina = *anksteina suponuoja adv. pr. *ankstai „anksti“ resp. *ankstei „t. p.“, išplėstus -nai [su -ai = adv. *(ankst)-ai „anksti“, (dei-nenisk)-ai „täglich“] resp. -na [su -a = adv. ilga „ilgai“, plg. rus. (долг)-о „ilgai“], plg. Fraenkel l. c. (ir liter.). Tolimesnė žodžio pr. angst- = lie. ankst- etimologija nėra aiški (latviai čia turi kitą žodį – agri „anksti“, agrs „ankstus“): mėginimai jį sieti su s. ind. áñjaḥ „greit, staiga“, aktā́ „naktis“, go. anaks „staiga“, utwo „apyaušris“ ir kt. (žr., pvz., Trautmann BSW 9, Būga RR III 468, Fraenkel l. c., Pokorny IEW I 763) dar nelaikytini įrodytu dalyku, plg. Endzelīns SV 141, Mayrhofer KEWA I 15, 24.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 16.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.