Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 79–80 psl.

angurgis

angurgis „oel (Aal) – ungurys“ E 565, kur -rg- atspindi matyt jotacišką priebalsio pr. *-rʹ- minkštinimą pagal *angurʹas (gen. sg.), *angurʹai (nom. pl.) ir pan., žr. Endzelīns FBR XV 97. Taigi angurgis = *angurʹīs (nom. sg. masc.) = lie. *anguris lie. ungurỹs (diftongui *an- dėl sekančio skiemens balsio -u- asimiliaciškai išvirtus į un-, žr., pvz., Būga RR II 509); plg. dar hidronimą la. Ęñgure, kuris suponuoja kurš. *angurīs „ungurys“. Senovės balt.-sl. dialektuose egzistavo ne tik *angurīs < *anguri̯as „ungurys“, bet ir *angeri̯as „t. p.“(> suom. ankerias „t. p.“ ir kt.), *angari̯as „t. p.“(: lenk. węgorz ir kt.). Šitie trys balt.-sl. „ungurio“ variantai yra balt.-sl. *-i̯a- vediniai turbūt iš adj. (ar subst. < adj.) balt.-sl. *angra- „panašus į angį, žaltį“, kuris išvestas iš balt.-sl. *angis „angis, žaltys“ (žr. angis); iš to paties adj. balt.-sl. *angra- matyt yra kilęs ir subst. sl. *angra- (> lenk. wągr „inkštiras“ ir kt.) = subst. germ. *angra- (> s. v. a. angar „Kornwurm“ ir kt.), plg. Vasmer ESRJ IV 146t., Pokorny IEW I 44. Ar su tais balt.-sl.-germ. žodžiais giminiuojasi gr. ἴμβηρις „ungurys“ ir kt. (Pokorny l. c., Toporov PJ I 88t.), nėra labai aišku. Žr. dar s. v. anxdris. Tuomet, kai iš adj. (ar subst. < adj.) balt.-sl. *angra- „panašus į angį, žaltį“ buvo daromas subst. balt.-sl. *angr- + *-i̯a- > *angr̥i̯a- „ungurys“, pastarajame atsirado skiemeninis *-r̥- (negalimas!), kuris pagal sufiksus *-ur- : *-ar- : *-er- (apie jų funkcinius ir net genetinius ryšius žr., pvz., Skardžius ŽD 298tt., 302tt.) buvo perdirbtas balt.-sl. dialektuose į *-ur- 80 (= *anguri̯as) resp. *-ar- (= *angari̯as) resp. *-er- (= *angeri̯as). Kitaip – Hamp Blt VI 27t.; žr. Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 129t.; Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 107t.; Derksen EDSIL 386; Matzenauer BKAS 20; Orel HGE 19; Smoczyński SEJL 703.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.