Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 404–406 psl.

greiwakaulin

greiwakaulin „riebe (Rippe) – šonkaulis“ III 10116 [6323] acc. sg. masc. (= schonkaulia VE 4820 gen. sg.); grēiwakaulin „rieben (Rippen) – t. p.“ III 10113–14 [6321–22] (= schonkauli VE 4818 acc. sg.) gen. pl. (casus generalis) = acc. sg. (masc.), žr. PKP II 197 (išn. 573).
Turime greičiausiai pr. (III) *krēivakaulin (acc. sg. bei casus generalis), kurio nom. sg. (masc.) lytis bus buvusi pr. (III) *krēivakaulis „šonkaulis“. Šis žodis buvo vartojamas ne visose pr. šnektose (pr. E šnektoje „šonkauliui“ buvo kitas žodis, žr. grabwe), o gal tik pr. semb. šnektose. A. Vilis to pr. (semb.) *krēivakaulis 405 „šonkaulis“ matyt nežinojo resp. jį išgirdo iš prūso informanto (gal iš P. Mėgoto): lytį pr. *krēivakaulin (acc. sg. bei casus generalis) čia (III 10113–14) A. Vilis fonetiškai suvokė (okazionaliai) kaip pr. *grēivakaulin = grēiwakaulin (III 10113–14), o dėl to už dviejų eilučių atsirado taip pat greiwakaulin (III 10116). Šiame pr. žodyje priebalsis *k- į g- A. Vilio išverstas (okazionaliai) dėl disimiliacijos (Trautmann AS 342 ir liter., plg. Endzelīns SV 180, Toporov PJ II 298 ir liter.), kurią lėmė kiti fonetiniai faktoriai (dėl jų žr. s. v. girmis).
Pr. (III) *krēivakaulis (nom. sg. masc.) < pr. krēivakaulīs „šonkaulis“ (= lie. dial. *kreivakaulīs „t. p.“ > kriáukaulis „t. p,“, žr. Endzelīns FBR XIX 212) yra esocentrinis kompozitas – iš *„kreivas kaulas“ (plg., pvz., lie. aukštãkalnis „aukštas kalnas“, žr. Skardžius ŽD 413), kurio sandas *krēiva- „kreiva-“ (dėl sando *-kaulīs pr. *kaula- „kaulas“ žr. s. v. caulan) aiškiai suponuoja adj. pr. *krēiva- „kreivas“ (su cirkumfleksiniu šaknies vokalizmu) < vak. balt. *kreĩva- „t. p.“ = ryt. balt. (lie.-la.) *kreĩva- „t. p.“ [> lie. kreĩvas „t. p.“ = la. *krievs „t. p.“ (senokai išnykęs, žr. ME I 285) = sl. *krivъ „t. p.“ (> s. sl. krivъ „t. p.“ ir kt.). Adj. balt.-sl. *kreiva- „kreivas“ yra gana senas (žr. ESSJ XII 173), ir visai patikima, kad jis pr. kalboje (pasižyminčioje archajiškumu!) bus išlikęs. Dėl to, kad vak. baltai resp. prūsai bus turėję adj. *kreĩva- „kreivas“, plg. dar: „wenn die Litauer-Letten und Slawen ein gemeinsames Wort haben, so konnte es auch im Altpreußischen vorkommen“ (Mažiulis ZfSl XXIX 167). Adj. balt.-sl. *kreiva- „kreivas“ yra iš *„susuktas, sulenktas“ – sufikso *-va- vedinys iš verb. balt.-sl. *(s)krei- „sukti, lenkti“ (> lie. skriẽ-ti „im Kreise bewegen, im Bogen fliegen“ ir kt., žr. Fraenkel LEW 817, Pokorny IEW I 936t., ESSJ XII 173t.) < ide. *(s)-krei- „t. p.“ (Pokorny l. c.).
Žinoma ir kitokia hipotezė: remiantis la. grèi-zs „kreivas“ bei grei-lis „kreivys“ ir pan., iš pr. (III) greiwakaulin (grēiwakaulin) atstatomas gyvajai pr. kalbai adjektyvas *greiva- „kreivas“ (Būga RR I 307, II 218, III 208, Schmalstieg OP 53, plg. Endzelīns SV 180, Toporov l. c.). Šita hipotezė nėra patikimà, kadangi: 1) egzistavo balt.-sl. (vadinasi, ir vak. balt.) adj. *kreiva- „kreivas“ 406 (žr. anksčiau), 2) nei ryt. baltų, nei slavų kalbose neatsekamas adj. *greiva- „kreivas“, 3) la. grèizs „kreivas“ ir pan. yra siauri baltų dialektizmai – vediniai (dėl jų žr. s. v. grosis), nieko nesakantys, kad būtų egzistavęs adj. pr. *greiva- „kreivas“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 52t.; Lašinytė Blt XLII (2) 252; Smoczyński SEJL 311 [dėl greiwa-].


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.