Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 410 psl.

grīmikan

grīmikan „Lied – giesmė“ III 7923–24 [5126] acc. sg. fem. (giesme „giesmę“ VE 346–7) suponuoja (nom. sg. fem.) *grīmiku „t. p.“ <grīmikū „t. p.“ < *grēmikā „giesmelė“ (plg. Trautmann AS 343, Endzelīns SV 181, Toporov PJ II 308); dėl pr. *„giesmelė“ > „giesmė“ plg. lie.: ãnas daũg giesmẽlių prigiedójo „jis daug giesmių (dainų) prigiedojo“ (Ds), plg. dar s. v. geytko. Pr. *grēmikā „giesmelė“ laikytinas sufikso *-ikā vediniu iš subst. feminini (plg. s. v. geytko) – iš pr. *grēmā „giesmė, daina“ (ar *grēmē „t. p.“ arba *grēmis „t. p.“ fem.), plg. Trautmann l. c. (tik jis atstato balt. *grīmā, plg. ir Toporov l. c.) Pr. *grēmā „giesmė, daina“ yra iš *„giedojimas, dainavimas“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *grém-tvei „giedoti, dainuoti“ (su akūtine šaknimi; žr. s. v. grīmons), plg., pvz., lie. gėlà „gėlimas,didelis skausmas“ verb. lie. gél-ti.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.