Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 422–423 psl.

gunsix

gunsix „buͤle (Beule) – gumbas (nuo sumušimo)“ E 162 nom. sg. masc. = pr. *gunziks < *gunzikas. Šis ekspresinės pr. leksikos 423 žodis sufikso -ik- darinys, jeigu jis nėra atsiradęs iš verb., kildintinas iš ekspresinio diminutyvo pr. *„gumbelis“ (plg. Endzelīns SV 49, Toporov PJ II 338), išvesto iš i-kamienio (ar kitokio kamieno) subst. pr. *gunzi- „gumbas“ (dėl pr. *„gumbas“ diminut. *„gumbelis“ > „gumbas“ plg. s. v. geytko) = lie. (i-kam., masc. ir fem.) gū́žis „gūžys (Kropf) ir pan.< (turbūt) lie. *gunži- „t. p.“ [plg. Eckert ZfSl XIX 232 (čia pateiktoji lie. medžiaga kai kur tikslintina, žr. Būga RR I 588–589)]; plg. lie. (i̯o-kam.) gūžỹs „t. p.“, (ē-kam.) gū́žė (gū̃žė, gūžė̃) „t. p.“ (LKŽ III 767), la. gũža „die Gans“ (ME I 687 s. v. I gũža) ir pan. (žr. Būga RR II 353t.).
Subst. pr. *gunzi- „gumbas (nuo sumušimo)“ kartu su lie. gū́žis „gūžys ir pan.“ suponuoja subst. balt. (dial.) *gunźi- „tam tikras iškilimas, išlinkimas“ – fleksijos vedinį iš verb. balt. *gunź- (praes., praeit., inf.) „(tam tikru būdu) linkti, lenktis“ [> lie. gū̃ž-ti „pritūpti (lenktis, apie vištas) ir pan.LKŽ III 772t. s. v. 2. gū̃žti] < balt.-sl. *gunź- (praes.)/*gū̆ź- (praet., inf.) „t. p.“, egzistavusio greta balt.-sl. *gauź- „lenkti“. Iš čia nebesunku paaiškinti kilmę žodžių: lie. gùž-ulas „Bündel“ (LKŽ III 774; < *„tai, kas sulinkę, sulankstyta“), gaũž-ti „(tam tikru būdu) lenkti“ (LKŽ III 186), la. guz-a „gūžys“ (ME I 685) ir kt. (žr. Būga RR II 353t.), taip pat sl. (*gunź- >) *gǫź-/*gǫź-a bei (*gauź->) *guz- resp. (*gūź- >) *gyž-a [apie jų veldinius slavų kalbose žr. Trautmann BSW 101t., Sławski SEP I 380t., ESSJ VII 91 (s. v. *gǫzъ), 224 (s. v. *gyža)].
Tas verb. balt.-sl. *gauź- (: *gūź-) „lenkti(s)“ laikytinas sufikso (formanto) *-ź- [< ide. *-g(h)-] vediniu iš verb. balt.-sl. *gau- (: *gū̆-)- „lenkti(s)“ (< ide. *gē̆u- „t. p.“, žr. s. v. gauuns), plg. Sławski l. c. Dėl šio verb. balt.-sl. *gauź- verb. balt.-sl. *gau- plg., pvz., verb. balt.-sl *greiź- „rėžti suk(ioj)ant“ verb. balt.-sl. *grei- „t. p.“ (žr. s. v. grosis).
Pr. gunsix bei minėtų jo giminaičių kilmė̃s neatskleidžia arba ją ne vienur kitaip suvokia: Trautmann AS 344, BSW 101t., Būga RR I 329, Endzelīns SV 182, Vasmer ESRJ I 471t., Fraenkel LEW 179, Pokorny IEW I 380, 395, Toporov PJ II 340, ESSJ VII 92.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.