Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 80–81 psl.

ansalgis

ansalgis „querder“ E 506. Žodis yra batsiuvio terminų skyriuje (E 496E 512) ir eina po (vok.) vorvuͤs „bato galva, avalynės viršus“ (E 504) bei sole „Sohle – padas (bato)“ (E 505), todėl manytina, kad querder (E 506) yra „rantas“ = „odos juostelė, jungianti 81 avalynės viršų su padu“ (plg. querder resp. kerder „wurmförmiger Lederstreifen“ Götze FG 133, 172). Plg.: querder (E 506) = „Randeinfassung, ein schmaler Streif Sohlleder, der in die Kappe kommt“ Trautmann AS 300 (ir liter.), Ziesemer PBB XLIV 143 (ir liter.), Endzelīns SV 142. Taigi ansalgis yra greičiausiai „rantas“ = „odos juostelė, jungianti avalynės viršų su padu“. Jo raidės -lg- žymi jotaciškai suminkštintą pr. *-lʹ- (plg. s. v. angurgis). Vadinasi, šis pr. žodis buvo i̯o-kamienis, ir jis, suponuojant -s- = pr. *-z-, skaitytinas ne *anzalʹis (Endzelīns l. c.) ar *anzalis (Toporov PJ I 91t.), o *anzalʹīs resp. *anzalīs (E ilgieji žodžio galo balsiai netrumpėjo, žr. Mažiulis PKP II 251). Šis *anzalīs „rantas“ = „siaurà odos juostelė kaip tam tikra priemonė sujungti avalynės viršų su padu“ yra kamiengalio *-i̯a- vedinys iš *anzala-, kuris buvo, rodos, substantyvas „kas siaura, susiaurinta, o pastarasis – sufikso vedinys galbūt tiesiog iš verb. *anz- „siaurinti; siaurėti, susitraukti“ (ar iš subst. < adj. *anz- arba iš adj. < verb. *anz-, plg. s. v. ansonis) < balt.-sl. *anź- „t. p.“ (žr. s. v. ansonis); plg. lie. ãv-alas „apavas“ ( aũ-ti), rãv-alas „kas suravėta“ ir kt. (žr. Skardžius ŽD 171tt., Endzelīns LVG 344t.). Plg. Trautmann l. c., Endzelīns SV 142, Toporov l. c. ir liter. Tačiau bandymą pr. ansalgis sieti dar su lenk. węzeł „mazgas“ ir kt. < sl. *vǫzlъ (Trautmann l. c. Endzelīns l. c., Toporov l. c.) reikia laikyti rizikingu (žr. Vasmer ESRJ IV 154, I 374): sl. *vǫzlъ yra vedinys iš sl. *vęz-ati (Vasmer l. c.), dėl kurio žr. Būga RR II 653; be to, žr. s. v. winsus.
Jeigu pr. ansalgis „rantas“ skaitytume ne *anzalīs, o *ansalīs < *ensalīs (?), tai jis galėtų būti iš „tam tikras įėjimas, įleidimas, įlindimas“ (plg. vok. querder E 506 reikšmę „Randeinfassung, ein schmaler Streif Sohlleder, der in die Kappe kommt“) < „įtekėjimas, įšokimas“ – vedinys iš verb. *ensal- (ar *ensel-) = *en- „į-“ (žr. en) + *sal- „tekėti ir pan.“ (žr. s. v. salus); plg. lie. į̃rėžis „įrėžimas“ (: įrė́ž-ti) ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 20.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.