Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 23–24 psl.

ilga

ilga „lange – ilgai“ III 953 [5928], ilgi „t. p.“ III 2918 [253] adv. Lytis ilgi yra vietoj senesnės *ilga „t. p.“ = (III 953) ilga „ilgai“ (plg. s. v. ainawīdai, plg. Trautmann AS 250, Toporov PJ III 40) < vak. balt. *ilga „t. p.“ (adv.), kuri – adverbiškai vartota adj. (nom.-acc. sg. neutr.) *ilgă „ilgas“ (plg. lie. dial. adv. ìlga „ilgai“ LKŽ IV 44), plg., pvz., s. sl. adv. malo „mažai“ = adj. (nom.-acc sg. neutr.) malo „mažas“; žr. s. v. ainawīdai (plg. Trautmann l. c., Endzelīns SV 93). Iš čia visiškai lengva atstatyti vak. balt. adj. *ilga- „ilgas“, kuris slypi ir lytyse ilgimi bei -ilgimai (žr. stu ilgimi, kuilgimai), taip pat pr. (dk.) Ilgenpelke „der lange Bruch“ ir pan. (Gerullis ON 49, Toporov PJ III 39t.).
Vak. balt. (adj.) *ilga- „ilgas“ = ryt. balt. *ilga- „t. p.“ > lie. ìlgas „t. p.“ (iš baritono, plg., pvz., lie. vv. Ìlgašilis Ds), la. il̃gs „t. p.“ Turime balt. adj. *ī́lga- „ilgas“ < balt.-sl. (adj.) *dīlga- “t. p.“ (su baltuose išnykusiu *d-) > sl. *dīlga- „t. p.“ > *dьlgъ (*dъlgъ) „t. p.“ > s. sl. dlъgъ „t. p.“ ir kt. (Trautmann BSW 55, ESSJ V 208t.). Pastaba: iš lie. (ež.) Dùlgas (plg. pr. ež. Dulgen Gerullis ON 32) atstatyti jotv. adj. *dulga- „ilgas“ (Otrębski BNF VIII 280t.) greičiausiai negalima (žr. Savukynas Blt I 167, Toporov PJ III 40 ir liter.). Adj. balt.-sl. *dīlga „ilgas“ yra iš adj. ide. *dlHgho-/*delHgho- „t. p.“ (> s. ind. dīrghá- „t. p.“, gr. δολιχός „t. p.“ ir pan., žr. Pokorny IEW I 197, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 782), kuris iki šiol, deja, neturi etimologijos.
Man rodos, kad adj. ide. *delHgho-/*dlHgho- „ilgas“ yra iš adj. ide. *„per ilgas“ [plg., pvz., lie. (Ds) šità lentà bus ilgà, reĩkia jos tris cólius atpjáutʹ „šita lenta bus per ilga…“] = *„sutrumpintinas (norint padaryti tam tikrą įrankį ir pan.)“ < *„turintis atskirtiną, atkapotiną ir pan. dalį“ (žr. toliau) – fleksijos vedinys iš verb. ide. *del(H)gh-/*dl(H)gh- „atskirti, atkapoti ir pan.“ (plg. s. v. doalgis), o šis – sufiksinis vedinys iš verb. ide. *del(H)-/*dl(H)- „atskirti, atskelti ir pan.“ (žr. s. v. v. doalgis, dellieis) > balt.-sl. *dē̆l-/*dī̆l- „t. p.“ subst. sl. *dili- „tai, kas turi atkirstiną, atkapotiną ir pan. dalį“ > *„per didelis ilgis“ > *dьlь 24 „ilgis, длина“ > s. ček. dél „t. p.“ ir kt. (medžiagą žr. ESSJ V 210). Reikšmė̃s „ilgas“ (adj.) resp. „ilgis, длина“ (subst.) kilmę iš (adj.) *„per ilgas“ < *„turintis atkirstiną, atkapotiną ir pan. dalį“ resp. iš (subst.) *„per didelis ilgis“ < *„tai, kas turi atkirstiną, atkapotiną ir pan. dalį“ nesunku paaiškinti anų senovės laikų darbo įrankių ir pan. gamyba. Norint pasigaminti tam tikrą įrankį (daiktą), pvz., iš pagalio (lazdõs, karties ir pan.), reikia, kad tas pagalys būtų pirmiausia tinkamo ilgio; tokį pagalį miške rasti (ar išsikirsti) paprastai negãlima: jis būna arba trumpas (visiškai netinkantis įrankio gamybai!), arba ilgas (per ilgas), tačiau visuomet tinkantis (jo dalį atkirtus, atkapojus ir pan.!) įrankio gamybai, plg., pvz., lie. (Ds) pasakymą geriau ìlgas negu trum̃pas „geriau per ilgas negu trumpas“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 345t.; Demiraj AE 184t.; Derksen EDSIL 133; Kloekhorst EDHIL 819t.; Lehmann GED 224; Matzenauer BKAS 55; Mayrhofer EWA I 728; Orel HGE 235t.; Smoczyński SEJL 218t.; Vaan EDL 348.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.