Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 28–29 psl.

Inster

Inster, Instrud, Instrut (Nesselmann Thes. 56, žr. dar Toporov PJ III 51 ir liter.) – vok. lytys upės „Įsrutis, Įsra“, kuri prie miesto, vadinto lie. Įsrutìs (< up. Įsrutìs) ir vok. Insterburg (dab. Черняховск), įteka į Prieglių. Vok. (up.) Inster (fem.!) yra iš pr. (nadr.) up. *Instrā, kuris perdirbtas į lie. (up.) Įsrà (greta Įstrà Būga RR I 503). Vok. (up.) Instrud bei Instrut suponuoja tos pačios upės lytį pr. (nadr.) *Instrutis (perdirbtą į lie. up. Įsrutìs resp. Įsrutỹs) – sufikso *-ut- vedinį iš minėto pr. (nadr.) up. *Instrā.
Pr. (nadr.) up. *Instrā kildinu iš appell. balt. dial. *instrā (fem.), t. y. iš adj. balt. *instrā (fem.) resp. (masc., neutr.) *instra- „tam tikru būdu judantis“ [ lie. up. (Lėvens intakas) Į̃stras] < balt.adj.“ *insra- „t. p.“, o šį laikau sufikso *-ra- (*-rā-) vediniu iš verb. balt. (su infiksiniu *-n-) *ins- „būti smarkiai judinamam ir pan.“ (žr. s. v. insan), plg. la. (adj.) dum̃brs „klampus, pelkėtas“ – sufikso -ra- vedinį iš verb. balt. *dumb- „dubti“ (su infiksiniu *-m- < *-n-, žr. Fraenkel LEW 108).
Panašiai, kaip greta adj. la. (su infiksiniu -m- < *-n-) dum̃brs buvo adj. la. (be infiksinio *-n-) *dubra- (iš čia subst. la. dubra „Pfütze, morastige Stelle“), greta adj. balt. (su infiksiniu *-n) *insra- „tam tikru būdu judantis“ bus egzistavęs ir adj. balt. (be infiksinio *-n-) *ī̆sra- „t. p.“ resp. *eisra- „t. p.“ (iš čia lie. up. Éisra) – sufikso *-ra- vedinys iš verb. balt. *ī̆s-/*eis- (šalia infiksinės lyties *ins-) „smarkiai judinti ir pan.“ (žr. s. v. insan). Už tą adj. balt. *insra- šis adj. balt. *(e)ī̆sra- yra matyt senesnis: jis greičiausiai suponuoja adj. ide. dial. *(e)ī̆sro- „tam tikru būdu judantis“, iš kurio gali būti, pvz., trak. (up.) *Isro- > *Istro- = Ἴστρος „Dunojus (žemupy)“ (plg., pvz., Pokorny IEW I 300). 29 Pr. up. *Instrā (ir pan.) etimologija bei jo giminystė, pvz., su trak. up. Ἴστρος iki šiol suvokiama kitaip (žr., pvz., Pokorny l. c., Toporov PJ III 51t. ir liter., Vanagas 130 ir liter.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.