Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 31–32 psl.

insuwis

insuwis „czunge (Zunge) – liežuvis“ E 94 nom. sg. – turbūt i-kamienė masc. lytis pr. *inzuvis, suponuojanti i-kamienę balt. (nom. sg. masc.) *inźuvis „liežuvis“ (dėl masc. žr. toliau), egzistavusią greta i-(= K-)kamienės balt. (acc. sg. masc.) *inźuvin „t. p.“, K-kamienės balt. (gen. sg. masc.) *inźuves „t. p.“ ir kt. Ši (i-kamienė) balt. *inźuvis „t. p.“ (nom. sg. masc.) laikytina perdirbiniu iš balt.-sl. (nom. sg. masc.) *inźūs „t. p.“ (ją kitokią atstato Toporov PJ III 56), egzistavusios greta K-(= i-)kamienės balt.-sl. (acc. sg. masc.) *inźuvin „t. p.“, K-kamienės balt.-sl. (gen. sg. masc.) *inźuves „t. p.“ ir kt.; plg., pvz., lytį balt.-sl. (nom. sg.) *brūs „antakis, Braue“ (= s. ind. bhrüh „t, p.“), perdirbtą į vėlyvesnę balt.-sl. (nom. sg.) *brūs „antakis, Braue“ (= s. ind. bhrū́ḥ „t. p.“), perdirbtą į vėlyvesnę balt.-sl. (nom. sg.) *bruvis „t. p.“ > lie. bruvìs „t. p.“ = s. sl. brъvь „t. p.“ ir kt. (žr. dar s. v. wubri).
Suponuoti, kad balt.-sl. *inźūs „liežuvis“ (nom. sg.) resp. (balt.-sl. *inźūs ) balt. *inźuvis „t. p.“ (nom. sg.) buvo masc., leidžia pirmiausia štai kas [plg. Trautmann BSW 104, Fraenkel LEW 369 (s. v. liežùvis) ir liter., Toporov PJ III 55t. ir liter.]:
a) sl. (masc.) *ęzykъ „liežuvis“ (> s. sl. językъ „t. p.“ ir kt.), kuris sufikso -kъ < *-ka- vedinys iš sl. *ęzy- (: *ęzъv-) „t. p.“ < 32 *inzū- (: *inzuv-) „t. p.“ < balt.-sl. *inźū- (: *inźuv-) „t. p.“, matyt yra išlaikęs pastarojo giminę (masc.);
b) lie. liežùvis „Zunge“, kuris pagal verb. lie. liẽž- „liežti, lecken“ perdirbtas iš lie. *inžuvis „t. p.“ (i- resp. K-kamienis subst.) < balt. *inźuvis „t. p.“ (i- resp. K-kamienis subst.) balt.-sl. *inźūs „t. p.“ (K-kamienis subst.), yra i̯o-kamienis (masc.), o tai rodo, kad jis perdirbtas būtent iš subst. masculinum (i- resp. K-kamienio).
Balt.-sl. *inźūs „liežuvis“ (nom. sg. masc.) yra matyt (su pridėtu *-s) iš senesnio balt.-sl. *inźū „t. p.“ (nom. sg.), suponuojančio žodį balt.-sl. *inźū- (: *inźuv-) „t. p.“ (su išnykusiu *d-, plg. s. v. ilga) < balt.-sl. *dinźū- (: *dinźuv-) „t. p.“, kilusį iš ide. *dn̥ghū- „t. p.“ (< dn̥ghuH- „t. p.“) > germ. *tungōn „t. p.“ (> go. tuggo „t. p.“, s. isl. tunga „t. p.“, s. v. a. zunga „t. p.“ ir kt.), s. air. teng „t. p.“, s. lo. dingua „t. p.“ (> lo. lingua „t. p.“), toch. A käntu „t. p.“ bei toch. B kantwo „t. p.“ (su sprogstamųjų priebalsių metateze) ir kt. (Pokorny IEW I 223, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 814, žr. dar Sławski SEP I 580t. ir liter., Toporov PJ III 56tt. ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 139; Derksen EDSIL 159; ESSJ VI 74t.; Lehmann GED 349; Matasović EDPC 368; Matzenauer BKAS 56; Mayrhofer EWA I 591t.; Orel HGE 412; Smoczyński HL 57, SEJL 354; Vaan EDL 343.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.