Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 35–36 psl.

ir

ir – pastiprinamoji partikula „ir, taip pat, net“, pavartota šiais dviem atvejais: a) Deiwas rīks pereit labbai essetennan subbai ir bhe noūson madlan „Gottes Reich kombt wol on vnser Gebet von ihm selbs – Dievo viešpatystė ateina gerai nuo jos pačios ir (= taip pat, net) be mūsų maldos“ III 4916 [3513] (= Karalista Diewa ateiti pati per sawe ir be musu praschima VE 1916), b) kas tou Wijran bhe Gannan teikūuns/bhe prei sallaūbiskan enteikūuns/ir preistan sen Weisin stesse kermenes ebsignāuns „der du Man vnd Weib geschaffen/vnd zum Ehestandt verordnet hast/darzu mit Fruͤchten des Leibes gesegnet – kuris tu vyrą ir moterį kūręs ir prie santuokos patvarkęs, ir (= taip pat, net) prie to su vaisiumi to kūno palaiminęs“ III 1097 [691] (= kursai Wira ir moteri sutwerei/ir Wenczawonistes Sthanap paskirei/ir waisiumi ßiwata perßegnoiey VE 525).
Abiem atvejais šitas pr. ir „ir, taip pat, net“ atspindi gyvosios pr. kalbos vartoseną jau vien dėl to, kad jis originalo (vok.) tekste neturi tiesioginio atitikmens. Pirmuoju atveju, t. y. frazės pereitir bhe noūson madlan „kombt … on unser Gebet…“ (III 4916) konstrukcijoje ir bhe šito ir „ir, taip pat, net“ (prieš praep. bhe vok. onohne“) pavartojimas yra aiškiai baltiškas – toks pat, kaip ir partikulos lie. ir minėtoje VE 1916 frazėje ateitiir be musu praschima „ateina … ir (taip pat, net) be mūsų prašymo“. Antruoju atveju, t. y. frazėje ir prēistan sen Wēisin stesse kermenes ebsignāuns „darzu mit Früchten des Leibes gesegnet“ (III 1097) tos pačios partikulos pr. ir „ir, taip pat, net“ (prieš prepozicinį prēistan „prie to“ vok. darzu „t. p.), semantiškai (funkciškai) artėjančios prie konjunkcijos „ir, und“ 36 (bet ja netapusios, žr. I bhe), pavartojimą nulėmė vok. (III 1087) darzu, reiškęs ne tik „prie to“ = „be to“, bet ir „ir prie to“ (išverstą į pr. ir prēistan III 1097) = „ir be to“ = „ir, taip pat, net“, plg. minėtos VE 525 frazės ir waisiumi ßiwata perßegnoiey konjunkciją (lie.) ir „ir, und“, kuri, čia semantiškai artėjanti prie partikulos „ir, taip pat, net“, yra tiesiog išversta matyt iš to paties vok. darzu („be to“ = „ir be to“ =) „ir, taip pat, net“.
Partikula pr. ir „ir, taip pat, net“ kartu su (partikula) lie. ir̃ „t. p.“ (žr. LKŽ IV 133t. s. v. 2 ir̃) = la. ir „t. p.“ (ME I 708 s. v. I ir 2) bei (konjunkcija) lie. ir̃ „ir, und“ (LKŽ IV 133 s. v. 1 ir̃) = la. ir „t. p.“ (ME I 708 s. v. I ir 1) suponuoja partikulą balt. *ir „ir, taip pat, net“ (< ide. *), žr. s. v. er. Plg. Toporov PJ III 65tt. (spėjimas, kad pr. ir ir pan. sietinas ir su lie. yrà = la. ir „yra“ ir net su lie. jìs ir pan., man neatrodo pagrįstas). Su balt. *ir galėtų giminiuotis ir sl. *i „ir, und“, kildinant jį iš sl. *ьr < *ir (Endzelin Lat. predl. I 40, ME I 708, Endzelīns SV 184), nors, tiesa, šį sl. *i įprasta kitaip etimologizuoti (žr., pvz., Vasmer ESRJ II 112t., Sławski SEP I 442t., ESSJ VIII 167).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 222.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.