Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 43–44 psl.

ismaitinton

ismaitinton „verlornen (verlorenen) – prapuldytą“ III 4313 [3123] partic. praet. pass. acc. sg. masc. (= praßuwusi „pražuvusį“ VE 16) = pr. *izmaitintan (dėl *-an = -on žr. PKP II 252t.); partic. praet. pass. nom.(-acc.) sg. neutr. ismaitint „verlorn (verloren) – prapùldyta“ III 11322–23 [7111] = pr. *izmaitint < *izmaitintă (žr. Endzelīns FBR XI 63, Endzelīns SV 185, Mažiulis PKP II 217, išn. 701, kitaip – Trautmann AS 348, Schmalstieg OP 188, Toporov PJ III 80 ir liter.).
Turime verb. pr. *izmaitin-tvei „prapuldyti, pražudyti“ (inf.) = *iz- „iš-“ (žr. is-) + *maitin-tvei „prapuldyti, pražudyti“ (plg. lie. dial. išmaitìn-ti „išvarginti“ LKŽ VII 762) = lie. dial. maitìn-ti „varginti, kamuoti“, egzistuojantį greta lie. maitìn-ti „daryti, kad valgytų; daryti, kad ėstų (lestų ir pan.)“ (LKŽ VII 761–763). 44 Pastarasis savo reikšme yra matyt senesnis – suponuoja verb. dial. (pr.-lie.) *maitin- „daryti, kad valgytų; daryti, kad ėstų“ iš jo (ypač su atitinkamais prefiksais) sememos „daryti, kad ėstų“ > „žmogų maitinti gyvuliškai (kaip gyvulį)“ bus išriedėjusios minėtos réikšmės pr. „prapuldyti, pražudyti“ ir lie. dial. „varginti, kamuoti“. Šis balt. dial. (pr.-lie.) *maitin- “daryti, kad valgytų; daryti, kad ėstų“ – kauzatyvas, atsiradęs iš verb. (trans.) balt. *meit- „valgyti (essen); ėsti (fressen)“ [ subst. lie. meĩt-ėlis (žr. s. v. nomaytis), plg. Skardžius ŽD 465] resp. verb. (intrans.) balt. *mit- „t. p.“ [> verb. (intrans.) lie. mìsti „t. p.“ = la. mist „t. p.“, plg. Stang Vergl. Gr. 367t.], kurio praes. (balt.) *mint- (> lie. mintù = la. mìtu) yra galbūt vietoj senesnio (praes. balt.) *meit-. Dėl tokios verb. (caus.) balt. dial. *maitin- darybos plg., pvz., verb. (caus.) lie. narìn-ti „daryti, kad nertų, nirtų (į vandenį)“ verb. lie. nér-ti „leisti į vandenį“ (trans. ir „leistis į vandenį“ intrans., žr. LKŽ VIII 682tt.) resp. nìr-ti „leistis į vandenį“ (intrans., žr. LKŽ VIII 812t.).
Iš to verb. balt. *meit- resp. *mit- buvo išvestas subst. balt. *maitā „valgomas dalykas (maistas); ėdamas, t. y. nevalgomas dalykas – ėdalas, dvėsena ir pan.“ (> lie. maità „dvėsena“ LKŽ VIII 759), o iš čia – verb. balt. *maitā- „duoti maistą, maitinti; duoti ėdalą, dvėseną ir pan.> pr. *maitā-tvei „maitinti“ ir kt. (žr. s. v. maitātunsin).
Verb. balt. *meit-/*mit- „valgyti; ėsti“ = *„gauti (turėti) maisto; gauti (turėti) pašaro ir pan.“, man rodos, yra iš verb. ide. *meit-/*mit-apsigyventi (apsistoti) toje vietoje, kur galima gauti maisto, pašaro“ [ subst. av. maēθ-anəm „(apsi)gyvenimo vieta“ ir pan., plg. Pokorny IEW I 715 s. v. 1. meit(h)-], o šis, turint galvoje tam tikrus senovės žmonių migracijos atvejus [ypač vietos, kur žemė bei ganiava jau nualinta (nebederlinga), keitimas (kėlimasis) į naują vietą (lydiminė žemdirbystė!)], galėtų būti iš verb. ide. *„pakeisti gyvenamąją vietą“ < *„(pa) keisti(s)“, dėl kurio žr. Pokorny l. c. s. v. 2. meit (h)- „wechseln, tauschen“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 259t.; Derksen EDSIL 313; ESSJ XVIII 203tt.; Matzenauer BKAS 84, 87; Smoczyński LAV 232t., SEJL 368t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.