Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 51–52 psl.

īstai

īstai „Essen – valgis“ III 775 [4928] pasakyme: Kawīdai wirdai ast sirsdau stesmn [sk. stesmu] kērmeneniskan īstai bhe poūton 52 „Welche Wort sind neben dem leiblichen Essen vnnd Trincken – kokie žodžiai yra šalia to kūniško valgio bei gerti“ III 774–5 (= kurie ßodʒei jra prieg kunischka walgima ir gerima VE 3214–15).
Man rodos, kad pr. īstai „Essen“ yra ā-kamienė nom. sg. (fem.) forma [pr. kat-muose neretai pavartojama nom. forma vietoj laukiamos (taisyklingos) acc. ar kitokios formos!], suponuojanti senesnę (nom. sg. fem.) pr. *īsta < *īstā < *ēstā, plg. pr. (nom. sg. fem.) īdai (žr.), mensai (žr. mensā) ir pan. Subst. pr. *ēstā „valgis“ = „tai, kas valgoma, valgyta“ yra matyt deadjektyvas – iš o/ā-kamienio adjektyvo (= partic. praet. pass.) ā-kamienės lygties (fem.) balt.-sl. *ēstā „valgoma, valgyta; ėdama, ėsta“ [> lie. ė́sta „valgyta; ėsta“ (partic. praet. pass. nom. sg. fem.) ir pan.], kuri – sufikso *-tā- vedinys iš verb. balt.-sl. *ēd- „valgyti; ėsti“ (žr. s. v. īst), plg. s. v. gasto.
Subst. pr. *ēstā „valgis“ (fem.) su bulg. (subst.) ясто „t. p.“ < *ēstă „t. p.“ (neutr.) darybiškai santykiuoja taip, kaip, pvz., lie. (subst.) *sviltā > svìlta „angebrannte Speiseteile, Brandgeruch, angebrannte Stelle“ (fem., iš adj. fem. *sviltā) su lie. (subst.) *sviltă (neutr., iš adj. neutr. *sviltă) svìltas „t. p.“ (masc.), plg. s. v. v. gasto, garian, īdai. Dėl santykio tarp adj. balt.(-sl.) *ēsta-/* „valgomas, valgytas; ėdamas, ėstas“ ir adj. balt.(-sl.) *ēda-/*-ā- „valgomas; ėdamas“ (žr. s. v. īdai) plg. santykį, pvz., tarp adj. lie. biñgtas „gražus, puikus“ (LKŽ I² 832) ir adj. lie. bingas „t. p.“ (LKŽ I² 831t.).
Šio pr. īstai morfologiją bei pačią jo darybą kitaip suvokia Trautmann AS 348, Endzelīns FBR XIV 99, Endzelīns SV 185, Pokorny IEW I 208, Stang Vergl. Gr. 181, Schmalstieg OP 49, Toporov PJ III 90.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 249t.; Smoczyński LgB I 155.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.