Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 58–59 psl.

iuwis

iuwis „iwenbom (Eibenbaum) – kukmedis“ E 599 nom. sg. masc. Dėl vok. (E 599) iwenbom „kukmedis“ plg. v. v. ž. iwenbom „t. p.“ (žr. Trautmann AS 349).
Šį pr. iuwis „kukmedis“, nors jame ir galima įžiūrėti panašumo į la. dial. ĩve „t. p.“ (aiškų germanizmą, žr. ME I 838), laikyti skoliniu iš v. v. ž. îwe „kukmedis“ (Trautmann l. c., Kluge EWDS 154, plg. Endzelīns FBR XV 91, Endzelīns SV 186, Toporov PJ III 100) matyt nereikėtų (žr. Bezzenberger BB XIII 334, Fraenkel LEW 183, plg. ir Endzelīns l. c., Toporov PJ III 101), žr. toliau. Atrodo, kad pr. iuwis fleksija -is = pr. *-is < *-as [plg., pvz., 59 pr. (E) deywis = pr. *-is < *-as, žr. s. v. deiwas], o šaknis iuw- žymi pr. *iv- (t. y. matyt ne su *ī-, plg. Endzelīns l. c), tiksliau, – pr. *iuu̯- = pr. *iu̯- [su bilabialiu pr. *-u̯- (žr., pvz., s. v. grauwus)!]; prie panašių išvadų dėl segmento -uw- (iuwis E) skaitymo – tik kitais keliais – prieina Endzelīns FBR XV 91, Endzelīns SV 186 (žr. ir Fraenkel l. c., Toporov PJ III 100t.).
Šitoks pr. < vak. balt. *ivas „kukmedis“ matyt giminiuojasi su lie. ievà (iẽvą acc. sg.) „Faulbaum“ < ryt. balt. *eivā „t. p.“ (> la. iẽva „t. p.“, čia suponuojant metatoniją akūto iš cirkumflekso, plg. Būga RR II 394, III 711) = sl. *eiva „gluosnis, žilvitis“ [> serb. ìva „t. p.“ (čia akūtas irgi galėtų būti metatoninis) ir kt] = germ. *eiwā „kukmedis“ (> s. v. a. īwa „t. p.“, v. v. a. îwe „t. p.“ ir kt.) resp. *eiwas „t. p.“ (> s. isl. ýr „t. p.“ ir kt.), kelt. *iu̯o- „t. p.“ (> air. eo „t. p.“ ir kt.), gr. *oiu̯ā „šermukšnis“ (> gr. jon. οἴη) „t. p.“ ir pan.) ir kt. (žr., pvz., Pokorny IEW I 297t., Toporov PJ III 101, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 628t.). Visuose čia minėtuose gana skirtingų medžių pavadinimuose slypi žodis ide. *(e/o)iu̯o- resp. *(e/o)iu̯ā „kukmedis“ (šitokią jam reikšmę suponuoja Gamkrelidze-Ivanov l. c.), kuris bus atsiradęs iš *„rausvos medienos medis“ (plg., pvz., Pokorny l. c., Fraenkel l. c. ir liter.) – matyt iš adj. ide. *(e/o)iu̯o-/*-ā- “rausvas“ (plg. Pokorny l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1041t.; Blažek LgB IX 39t.; Derksen EDSIL 216; ESSJ VIII 248t.; Kloekhorst EDHIL 233t.; Matasović EDPC 173; Matzenauer BKAS 56; Orel HGE 213t.; Smoczyński HL 186 [dėl pr. iuwis], SEJL 217 [dėl lie. ievà]; Vaan EDL 648.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.