Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 74–75 psl.

kāimaluke

kāimaluke „heimsucht (sucht heim) atlañko“ III 3715 [295] praes.sg. (= atląnkasis „atsilankąs“ VE 1319) = pr. *kāimalukē – keturskiemenė lytis (praes.sg.) su kirčiuotais *-āi- ir * resp. nekirčiuotais *-a- (< *-a-) ir *-u- (< *-ū-, plg. Endzelīns SV 187). Šio pr. kāimaluke sandą kāima- taisyti į *kāimā = *kāiman „kaiman, į kaimą“ (ill. sg.) arba į *kāimai „kaime“ (Endzelīns l. c.) 75 nėra jokio reikalo: sandas kāima- yra greičiausiai kamienas pr. *kāima-, žr. toliau (plg. Trautmann AS 350, Toporov PJ III 148 ir liter.). Be to, Endzelyno suponuojamą pr. *kāiman (Endzelīns l. c.) reikia laikyti ne ill. sg. (sic Endzelīns l. c.), o acc. sg. lytimi: nėra pagrindo manyti, kad prūsams būtų buvęs ilatyvas (postpozicinis).
Turime pr. (XVI a.) verb. (inf.) *kāimalukī-tvei „atlankyti“ < „kaimą (gyvenvietę) resp. kaime (gyvenvietėje) ieškoti“, kuris – kalkė iš vok. heimsuchen „atlankyti“ < „namie (gyvenvietėje) resp. namų (gyvenvietės) ieškoti“ (plg. Paul DW 284), plg. vok. (III 3613) heimsucht = s. la. (EC 332) mayas pemekle „namie (pa)ieško“ > „atlanko“. Taigi šio vok. verb. heimsuchen, jį verčiant į pr. *kāimalukītvei, sandas (vok.) heim dėl fonetinio (ir ne vien fonetinio) panašumo buvo susietas su kamienu pr. *kāima- „kaimas (gyvenvietė)“ (žr. caymis), o vok. suchen „ieškoti“ paprasčiausiai išverstas į pr. *lukītvei „t. p.“ (< *lūkētvei „t. p.“, žr. s. v. laukīt).
Kalkė sudurtinis pr. verb. *kāimalukītvei „atlankyti“ < „kaimą resp. kaime ieškoti“ vietoj samplaikinės kalkės pr. *kāimai *lukītvei „kaime ieškoti“ > „atlankyti“ resp. pr. *kāiman *lukītvei „kaimą ieškoti“ > „atlankyti“ bus atsiradęs dėl vok. heimsuchen – sudurtinio (prefiksinio) verbum. Be to, ir, pvz., nomen actionis pr. *kāimaluk- (resp. *kāimalukīsna) „atlankymas“ < „kaimo (kaime) ieškojimas“, kuris dėsningas (nors ir kalkė) sudurtinis subst. [plg., pvz., lie. mė́šlavežis „mėšlo (iš)vežimas“], verstas iš nomen actionis vok. Heimsuchen (Heimsuchung) „atlankymas“ < „namie resp. namų ieškojimas“, asocijuojamo su jo pamatiniu žodžiu vok. verb. heimsuchen, bus padėjęs sudurtiniam pr. verb. *kāimalukītvei atsirasti – maždaug taip, kaip kad vietoj samplaikos, pvz., lie. mė́šlą vèžti dėl sudurtinio lie. subst. mė́šlavežis „mėšlo (iš)vežimas“ būtų atsiradęs sudurtinis lie. verb. *mė́šlavežti „mėšlą vežti“ (neegzistuojantis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 220t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.