Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 96–97 psl.

kalso

kalso „vlade (Fladen) – sklindis (blynas)“ E 345 nom. sg. fem. = pr. *kalsɔ̄, t. y. *kalsā. Ši pr. lytis (nom. sg.) buvo, man rodos, ne baritoninė, o oksitoninė – pr. *kalsā́: jeigu ji būtų buvusi baritoninė, tai jos cirkumfleksinis (ne akūtinis, žr. toliau) diftongas pr. *-al- (be to, einantis po pr. *-k-) būtų buvęs parašytas (E žodynėlyje!) greičiausiai ne (k-al-so =) -al-, o *-ol- (plg., pvz., s. v. kalmus)]; žr. dar toliau.
Pr. *kalsā laikyti skoliniu iš lenk. kołacz „sklindis ir pan.“ (sic, pvz., Trautmann AS 351, Milewski Sl. Occ. XVIII 32) aiškiai negalima (žr. ir Bezzenberger BB XXIII 320, Levin SE 101, Toporov PJ III 179, plg. Endzelīns SV 188), žr. toliau.
Pr. *kalsā „sklindis“ jau senokai ir ne be pagrindo siejamas su pr. kelan „ratas“ bei sl. *kolo „t. p.“ ir kt., suponuojančiais verb. ide. *kel- „sukti“ (žr. s. v. kelan), žr. Bezzenberger l. c., Levin l. c., Toporov l. c. Tačiau tas siejimas nebuvo grindžiamas šio pr. *kalsā darybos analize. Manyčiau, kad subst. pr. *kalsā „sklindis“ yra iš (subst.) pr. *kalesā́ „t. p.“, kuriam sufiksinio segmento pr. *esā trumpasis nekirčiuotas balsis pr. *-e- (žr. toliau) išnyko; plg., pvz., pr. (E) *parstʹan „paršiukas“ kilmę iš pr. *parsistʹan „t. p.“ (žr. prastian) – jo sufiksiniame segmente pr. *-istʹan trumpojo nekirčiuoto balsio pr. *-i- (žr. s. v. prastian) išnykimą, plg. dar Trautmann AS 192, Endzelīns SV 31 (20), Endzelīns LVG 71.
Subst. pr. *kalesā „sklindis“ (> pr. E *kalsā „t. p.“) kildinu iš pr. (subst.) *„tai, kas apskritiminis“ (= *„tai, kas turi apskritimo formą“) < adj. (ā-/o-kamieno) vak. balt. *kalesā- (fem.)/(ne fem.) *kalesa- „apskritiminis“ (dėl ā-kamienio adj. ā-kamienio subst. žr., pvz., s. v. gasto), kuris – fleksijų vedinys iš subst. (es-kamienio) vak. balt.-sl. *kàles- „apskritimas“ < „ratas“ < „*tai, kas besisukantis“ (žr. s. v. kelan). Dėl to vak. balt. adjektyvo darybos plg. Skardžius ŽD 312 ir ypač adjektyvus (o-/ā-kamienius) s. ind. nabhasáḥ „pilnas garų“ ( subst. 97 nábhas- „garai“), tamasáḥ „tamsus“ ( subst. támas- „tamsa“) ir pan. (žr. Brugmann KGr. 328). Tokie s. ind. adjektyvai, be to, rodo ir tai, kad minėtas adj. (o-/ā-kamienis) vak. balt. (fem.) *kalesā́- ( subst. *kàles-) subst. (fem.) vak. balt. *kalesā́ buvo oksitoniškas, vadinasi, jo sufiksinio segmento *-es- balsis *-e- buvo nekirčiuotas (žr. anksčiau); tačiau šio vak. balt. adjektyvo darybos pamatas subst. (es-kamienis) vak. balt.-sl. *kàles- bus buvęs matyt baritonas (su kirčiuotu skiemeniu *kà-), plg. subst. (es-kamienius, nom.-acc. sg. neutr.) s. ind. nábhaḥ „garai“, gr. νέφος „debesis“ ir kt. (dėl jų baritonezės žr. Meillet Introd. 259).
Toliau apie tą subst. vak. balt.-sl. *kàles- žr. s. v. kelan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.