Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 105 psl.

kampnit

kampnit „pferdt (Pferd) – žirgas, arklys“ GrG 6, camnet „t. p.“ GrA 41, „equus“ GrF 41, užrašytas be fleksijos [variantai GrH camnel, GrC kummeles (cammeles) matyt prasčiau atspindi pr. žodį].
Man rodos, kad čia slypi i̯o-kamienis subst. (nom. sg. masc.) pr. *kamnitis „žirgas, arklys“ (matyt su kirčiuotu skiemeniu *kam- resp. su nekirčiuotais *-ni- ir *-tis, žr. toliau) < *kamanītīs „t. p.“ < (diminut.) *„žirgelis, arklelis“ [plg., pvz., lie. dial. avẽlė „avis“ < (diminut.) „avelė“, žr. dar s. v. v. geytko, camstian] – sufikso *-īt- (arba gal *-ĭt-) vedinys (diminut.) iš i̯o-kamienio subst. vak. balt. (pr.) *kamanīs „žirgas“ (nom. sg. masc.) adj. (i̯o-kamienio) *kamanja- „žaboklinis, žąslinis“ subst. vak. balt. *kamana- (ar *kamanā-) „žaboklis, žąslas“ (< *„medinis žaboklis“), žr. s. v. kamato. Subst. vak. balt. (pr.) *kamana-/*kamanā- „žaboklis, žąslas“ – matyt šakninio kirčiavimo (plg. subst. lie. kãmanos, pirmajai kirčiuotei priklausantį greičiausiai iš senovės), o dėl to šitaip kirčiuojami galėjo būti ir jo vediniai pr. adj. *kamanja- subst. *kamanīs subst. (diminut.) *kamanītīs.
Čia nagrinėjamo pr. (Gr) žodžio rekonstrukciją ir jo etimologiją gerokai kitaip suvokia Bezzenberger KZ L 151, Trautmann AS 352, Endzelīns SV 189, Toporov PJ III 191–196 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 57; Matzenauer BKAS 61.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.