Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 122–123 psl.

*caryangus

*caryangus – šitaip taisytinas cinyangus „bannir (Banner) – kariuomenės vėliava“ E 417 nom. sg. (turbūt masc.) = pr. *ka-rʹangus (< *karjangus). Visuotinai priimtas taisymas cinyangus į *caryangus (žr., pvz., Berneker PS 240, Mikkola BS 11t., Trautmann AS 358, Endzelīns SV 190, Levin SE 18, 95, Toporov PJ III 225t., Mažiulis PKP II 31) yra neabejotinai teisingas. Dėl pr. (E 417) *caryangus reikšmė̃s „kariuomenės vėliava“ plg.: a) jis yra kariškų pavadinimų grupėje (E 410E 428) tarp E 416 „kariuomenės apžiūra“ ir E 418 „ginklas“, b) vok. (E 417) bannir = v. v. a. baner „Banner, Fahne als führendes Zeichen einer Schar“ (Lex 9).
Pr. (E 417) *karʹangus „kariuomenės vėliava“ < pr. *karjangus „t. p.“ < *„kariško būrio (kariuomenės) vėliava; kariškas būrys (su vėliava)“, kaip visiems žinoma, yra slavizmas. Jo atsiradimą iš kaimynų slavų dialektų (matyt prieš IX a., žr. Levin l. c.) suvokiu šitaip: iš subst. (ū-kamienio, fem.) sl. *xorongū „kariško būrio vėliava; kariškas būrys (su vėliava)“ (> s. sl. xorǫgy „t. p.“ ir kt.) atsirado subst. (u-kamienis) vak. balt. *karangus „t. p.“ (turbūt fem.), kuris segmentu *kara- buvo asocijuojamas (liaudies etimologija!) su subst. vak. balt. *kara- „kariškas būrys (kariuomenė); karas“, o vėliau, kai pastarasis užleido vietą savo sinonimui subst. vak. balt. *karja-„t. p.“ (apie šiuos sinonimus žr. s. v. *kargis), – su subst. vak. balt. *karja- „t. p.“; šitaip subst. vak. balt. (*kara-kariškas būrys“:) *kara-(ngus)kariško būrio vėliava; kariškas būrys (su vėliava)“ (turbūt fem.) subst. vak. balt. (*karja-kariškas būrys“:) *karja-(ngus)kariško būrio vėliava; kariškas būrys (su vėliava)“ (turbūt jau masc.) = *karjangus „t. p.“ > pr. *karjangus „t. p.“ > *karʹangus, kuris atveju E 417 *caryangus perteiktas reikšme „kariuomenės (kariško 123 būrio) vėliava“. Plg. Mikkola l. c., Endzelīns l. c., Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.