Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 158–159 psl.

kelian

kelian „sper (Speer) – ietis“ E 422 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *kelʹan < *keljan (ar gal pr. *kēlʹan < *kēljan, žr. toliau). Jo etimologija nėra aiški [žr. Endzelīns SV 192, Toporov PJ III 307t. (ir liter.), Mažiulis PKP II 25 (išn. 73)], visų pirma, dėl to, kad darybos istorija (svarbiausias etimologijos aspektas!) iki šioi nebuvo analizuota. Pridursime, kad ir mūsų tos pačiõs reikšmės žodžio – lie. íetis „t. p.“ kilmė nėra aiški, tiksliau sakant, jis iš viso dar neturi jokios etimologijos.
Manyčiau, kad subst. (neutr.) pr. < vak. balt. *keljan „ietis“ (nom.-acc. sg.) = „priemonė kirsti, durti“ yra iš subst. vak. balt. *„kertamumas, duriamumas“ (= *„tai, kas turi kirtimo, dũrimo ypatybę“) adj. (i̯o-/i̯ā-kamienis, neutr.) vak. balt. *keljan „kertamas, duriamas“ (čia dėl subst. adj. plg., pvz., s. v. clenan), o pastarasis – vedinys greičiausiai iš verb. balt. *kel- „kirsti, durti…“, egzistavusio greta jo lyties verb. balt. *kal- „t. p.“ > lie. kál-ti „…kirsti, mušti…“ (dėl jo reikšmių žr. LKŽ V 153tt. s. v. 1 kálti) ir kt. (žr. dar, pvz., s. v. kalopeilis); dėl šių verb. balt. *kal- „kirsti…“ bei *kel- „t. p.“, iš kurių pirmasis buvo matyt intens., o antrasis – ne intens., žr. Stang SBV 107, Karaliūnas BKS 101. Reikia manyti, kad ne tik verb. balt. *kal- „kirsti…“ (> lie. kál-ti = la. kal̃-t), bet ir verb. balt. *kel- „t. p.“ (ne intens.) bus turėjęs akūtinę šaknį infinityvo formoje.
Taigi subst. (neutr.) vak. balt. *keljan „ietis“ savąja daryba labai panašus į subst. (neutr., nom.-acc. sg.) sl. *kap(i)jă „t. p.“ (> *kopьje „t. p.“ > s. sl. kopije „t. p.“ ir kt.) = „priemonė kirsti“, kildintiną matyt iš subst. sl. *„kertamumas“ (= *„tai, kas turi kirtimo ypatybę“) adj. (i̯o-/i̯ā-kamienis, neutr.) *kap(i)jă „kertamas“ verb. sl. *kap- „kirsti“ (dėl tokios šio sl. „ietis“ darybos plg. ESSJ XIII 41). Plg. dar, pvz., lie. subst. (i̯o-kamienį, masc.) rỹšis (ryšỹs) „raištis (Band)“ = „priemonė 159 rišti“ ( verb. rìš-ti „binden“), kuris irgi gali atspindėti minėtą balt.-sl. (dial.) darybos modelį: verb. adj. (i̯o-kamienis, neutr.) subst. (i̯o-kamienis, neutr.). Lie. subst. rỹšis (ryšỹs) „priemonė rišti“ (: verb. rìš-ti) bei į jį panašių lie. darinių (subst.) kỹšis „velkė, skląstis“ (= „priemonė kišti“: verb. kìš-ti), spyrỹs „priemonė (pa)spirti“ (: verb. spìr-ti) ir pan. (Skardžius ŽD 64) šaknies vokalizmo kiekybė galėtų suponuoti ir tai, kad egzistavo galbūt ne subst. ( adj.) vak. balt. *keljan „ietis“, o subst. ( adj.) vak. balt. *kēljan „t. p.“?
Minėtas verb. balt. *-kel- (: *kal-) „kirsti…“ yra matyt = verb. balt. *(s)kel- „t. p.“ < ide. *(s)kel- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 545tt. s. v. 3. kel- „schlagen. hauen“), kurio turbūt semantiniais homonimais (plg. ir Pokorny l. c.) laikytini tie ide. verb. archetipai, kuriuos Pokorny’as rekonstruoja ide. *kel- „stechen“ (Pokorny IEW I 545: 2. kel-) ir ide. *(s)kel- „schneiden“ [Pokorny IEW I 923: 1. (s)kel-]. Man rodos, kad iš to paties verb. ide. *(s)kel- „kirsti…“ > (ide.) *kel- „t. p.“ išriedėjo ir tie žodžiai (tik vargu ar visi), kuriems Pokorny’as rekonstruoja archetipą ide. *ḱel- „dünner Schaft, Pfeil, steifer Halm“ [Pokorny IEW I 552t.: 3. ḱel- (būtent čia pateikiamas ir pr. kelian „ietis“)].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 63.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.