Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 70–71 psl.

aloade

aloade „haspe“ E 541. Originalo žodžio – vok. haspe reikšmę įprasta aiškinti: „Türband, mittels dessen die Tür in die Angeln gehängt wird“ (Bezzenberger BB XXIII 297; Trautmann AS 299; Endzelīns SV 140, Fraenkel LEW 120, Toporov PJ I 78). Taigi aloade būtų „vyris (durims į staktų kenges įstatyti)“. Bet Endzelynas (l. c.) priduria, kad haspe (E 541), esantis tarp kethe (E 540) ir vesser (E 542), galėtų reikšti dar ir „Türangel“, „Krampe“, „Klinkhaken“, „Garnwinde“. Būga RR III 429 aloade „haspe“ reikšmę aiškina lietuvišku sukaviẽlas, bet jo reikšmė̃s taip ir nenurodo. Lie. sukaviẽlas iš tikrųjų turi ne vieną reikšmę: 1) „sukamoji durų skląstis“ Alks, Dbk, Kp, Ln, Rk, Slk, 2) „vyris“ Užp, Lp, 3) „bėgūnas (durų)“ Sl, 4) „grandinės sukutis (kuriuo ji gali suktis nesusisukdama)“ Ds, Sv, 5) „įrankis virvėms vyti“ Kp, Rk [plg. dar: sukavỹlas „įrankis vytims sukti“ Švnčn, „kiaulės snukiui bruzgulis, kad nežviegtų skerdžiama“ Lkm, Slk, Trgn], 6) „baslys (lede), prie kurio pritvirtinta kartis 71 su rogutėmis“ Tršk, 7) „sukčius“ Rk. Minėtam reikalui Būga (RR III 429) sukaviẽlą pavartojo turbūt antrąja arba pirmąja reikšme; šitaip aloade „haspe“ būtų „vyris“ ar „sukamoji skląstis“. Galima spėti, kad aloade iš tikrųjų verstinas žodžiu lie. sukaviẽlas, bet galbūt jo ketvirtąja reikšme – „grandinės sukutis“; plg. ir tą faktą, kad haspe (E 541) eina po kethe „grandinė“ (E 540). Iš to, kas pasakyta, matome, kad aloade „haspe“ reikšmę nelengva nusakyti, o dėl to sunku paaiškinti ir pačią šio pr. žodžio etimologiją. Pr. aloade = *alɔ̄dē galėtų būti iš *alvɔ̄dē = *alvādē ar iš *alvadē (plg. Endzelīns l. c.). Dėl to jį galima būtų gretinti su lie. elvėdė (ar -ve-?) „sūpuoklių kartelė“ (tik iš Miežinio žodyno, žr. LKŽ II² 1127), la. elvede „tam tikra vytis sieliui rišti“ ME I 569, be to, – su lie. alvytà bei alvỹtė „susukta vytis kam rišti“ (LKŽ I² 115) resp. alvỹtos „sūpuoklės, jų kartelės“ l. c., elvỹtos „t. p.“ (LKŽ II² 1127) bei alvytės „sūpuoklių kartelės“ (LKŽ I² 115). Žr. Bezzenberger l. c., Trautmann l. c., ME I 569 (ir liter.), Būga RR III 429, Endzelīns l. c., Fraenkel l. c. Visais tais atvejais suponuotina ta pati šaknis balt. *alv-/*elv-, išplėsta sufiksų pr. *-ād- (ar *-ad-), lie.-la. -ē̆d- resp. -īt-, dėl jų žr. Skardžius ŽD 100 resp. 356 (mazg-ỹt-è ir kt.). Ši balt. *alv-/*elv- galėtų būti balt. *alu-/*elu- „lenktas, (su)linkęs“ (adj.) ar „linkis, linkimas“ (subst.) – fleksijos vedinys iš verb. balt. *al-/*el- „lenkti, linkti“ (plg. balt. subst. resp. adj. *alku-/*elku- kilmę s. v. alkunis) < ide. *el- „t. p.“ (dėl jo žr. taip pat s. v. alkunis), su kuriuo sieti pr. al-oade ir kt. yra linkęs ir Fraenkel l. c. (ir liter.). Šitaip galvojant, išeitų, kad pr. aloade = *alɔ̄dē < *alvɔ̄*, t. y. *alv-ādē buvo „sukavielas“ = „grandinės sukutis“ (žr. anksčiau), kitaip sakant, – „besilankstantis resp. lankstus daiktas“. Iš „lankstymosi ar lankstumo“ bus atsiradę ir minėti la. elv-ede lie. alv-ytà ir kt. (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 365; Matzenauer BKAS 19.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.