Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 90–91 psl.

arglobis

arglobis „scheitel (Scheitel)“ E 76. Vok. scheitel (E 76) bus reiškęs „viršugalvį“, „(plaukų) verpetą“, „(plaukų) sklastymą“ (plg. Lex 181 s. v. scheitel). Pr. arglobis galėtų būti *arglubīs (ar *-as) < *arklubīs < *artlubīs: a) *-t- prieš lateralinį *-l- (tiksliau – tarp dviejų lateralinių) E šnektose nevienur buvo virtęs į *-k- (plg. *tlɔ̄kīs > klokis E 656), b) *-k- tarp lateralinių *-r- ir *-l- virto į *-g- (suskardėjo). Tas *artlubīs yra turbūt iš *antlubīs: *-n- dėl tolimesnio *-l- asimiliavosi (patyrė lateralizaciją) į *-r-, plg. lie. dial. áržuolas „ąžuolas“, žr. dar s. v. arwarbs. Tokį pr. *antlubis galima laikyti prefikso *ant- „ant-“ (= praep. *ant „ant“ > an, žr. s. v. en) vediniu iš subst. pr. *luba- „kiaušas, makaulė; galva“ = sl. *luba- > *lъbъ „t. p.“ (> ček. leb „kiaušas, kaukolė“, lenk. łeb „galva“ ir kt.). Taigi pr. *antlubīs „vieta viršuj kiaušo resp. galvõs“ = „viršugalvis“ (plg. lie. añtvagis „vieta viršuj vagos“ = „viršuvagis“) išvirto į pr. *arglubīs (= arglobis 91 E 76) „viršugalvis“, kuris, veikiamas vok. Scheitel semantikos, galėjo gauti dar reikšmes „(plaukų) verpetas“, „(plaukų) sklastymas“ (žr. anksčiau). Tas vak. balt.-sl. *luba- „kiaušas, makaulė; galva“ yra iš „kiaušas“ < *„tam tikras kiautas“ < *„žievė“ (žr. s. v. lubbo), plg., pvz., lie. kiáušas „kaukolė“ < „tam tikras kiautas“ (žr. s. v. keuto). Šiame pr. arglobis įžiūrėti -lobis = pr. *lub- (= sl. lъbъ „kiaušas, galva“) labiau yra linkę taip pat Burda KSB VI 394, Trautmann AS 302, Endzelīns SV 143, Toporov PJ I 103t. (ir liter.), tačiau jų visų argumentai dėl arg- kilmės yra visgi gana abejotini. Bezzenbergerio (BB XXIII 315) hipotezė, pagal kurią pr. arglobis = *ar- + *glāb- „globti“, kelia abejonių dėl ar- kilmės aiškinimo ir ypač dėl semantinių sumetimų.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 310; Matzenauer BKAS 21t.; Mažiulis Blt XXVII (2) 59; Schmalstieg Blt XXVII (1) 71.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.