Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 97–99 psl.

caltestisklokis

caltestisklokis „czidelber (Bienenbär) – avilinis lokys“ E 656. Pastaba: vok. (E 656) czidelber, verčiamo į dab. vok. Bienenbär (Trautmann AS 352 ir liter.), ir pr. (E 656) caltestisklokis reikšmė bus buvusi „avilinis lokys“ = „avilius (bičių šeimas) puolantis lokys“.
Visai aišku, kad caltestisklokis yra samplaika caltestis klokis, kurios sandas klokissubst. (nom. sg. masc.) pr. *klākīs „lokys“ (t. y. *klɔ̄kīs „t. p.“), žr. clokis. Tos samplaikos sandą caltestis laikau adj. (nom. sg masc.) pr. *kaltiskīs „avilinis“ 98 (ar *kaltiskis „t. p.“ < *kaltiskas „t. p.“, žr. Mažiulis PKP II 40, išn. 161), kurio a) balsis pr. *-ĭ- (po *-t-) parašytas raide -e- (pr. raštuose trumpasis pr. *ĭ ne vienur perteikiamas raide e!), b) priebalsio *-k- (prieš *-ī-) parašymas raide -t- [= (caltes)-t-(is)] atspindi palatalizuotų pr. * ir * „painiojimą“ (žr., pvz., s. v. birgakarkis, taip pat Mažiulis PKP II 30, išn. 109). Šitą pr. caltestis kitaip skaito Trautmann l. c., Endzelīns SV 188, Toporov PJ III 182.
Adj. (i̯o-kamienis) pr. *kaltiskīs „avilinis“ (nom. sg. masc.) yra sufikso pr. *-iskʹa- (< balt. *-iskja-) vedinys iš subst. pr. *kalta- „avilys“, kuris (jeigu iš tikrųjų buvo o-kamienis) galėjo būti neutr. (žr. toliau) – subst. pr. *kaltan „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr.). Su adj. pr. *kalt-iskīs „avilinis“ ( subst. pr. *kaltan „avilys“) dėl darybos plg. sufikso lie. -iškʹa- (< balt. *-iskja-) vedinius adj. (lie.) lauk-ìškis „laukinis“ ( subst. laũkas), nam-ìškis „naminis“ ( subst. namaĩ) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 158t.).
Tas subst. pr. *kaltan „avilys“ (nom.-acc. sg. neutr.) yra turbūt ne „avilys-drevė“ (dėl „drevė“ žr. s. v. drawine), o „avilys-inkilas“ < „atkirsta tuščiavidurio medžio kamieno dalis (užtaisytais galais)“ = „tam tikra trinka (kaladė), keliama į medį bitėms gyventi“ < „trinka, Klotz“ < „tai, kas àtkirsta, atskélta“ adj. (o/ā-kamieno) balt.-sl. *kalta- „(at)kirstas, (at)skeltas“ sufikso *-ta- vedinys iš verb. balt.-sl. *kal- „kirsti, skelti“ (žr. s. v. v. kalopeilis, kalte ir ypač kalmus, kalpus), plg. dar Mažiulis PKP II 40, išn. 161. Į šį subst. pr. *kaltan panašiausi atitikmenys yra slavų, pirmiausia, – ček. klát „medžio kamienas, trinka, avilys“ (žr. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Toporov l. c.) < sl. (dial.) *koltъ „t. p.“, kuris gali būti iš neutr. (nom.-acc. sg.) sl. (dial.) *kaltan „trinka, Klotz“ [dėl sl. * < balt.-sl. dial. *-an (nom.-acc. sg. neutr.) žr. Mažiulis BS 86t.] < *„tai, kas àtkirsta, atskélta“ adj. (o/ā-kamieno) balt.-sl. *kalta- „(at)kirstas, (at)skeltas“ (žr. anksčiau). Plg. subst. sl. *kolda/*koldъ (> rus. колода „trinka, avilys“ ir kt., žr. ESSJ X 122t.) adj. (o/ā-kamieno) sl. *kalda- „(at)kirstas, (at)skeltas“ 99 – sufikso *-da- vedinį iš verb. balt.-sl. *kal- „kirsti, skelti“ (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert LgB II 221tt.; Larsson NCOP 73; Matzenauer BKAS 60; Stundžia BSI XVIII 198.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.