Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 80–81 psl.

caymoys

caymoys „achsel (Achsel) – peties sąnarys“ E 105 nom. sg. masc. Čia slypi pr. *kamɔ̄is, t. y. *kamāis (dėl caymoys segmento -oy- fonetinės vertė̃s plg. s. v. ennoys), okazionaliai perdirbtas (E originalo ar nuorašo autoriaus) į *kaimāis (= caymoys E), t. y. į lytį su neorganišku *-i- (prieš *-m-): pr. *kamāis pirmojo skiemens (nekirčiuoto) balsis *-a-, veikiamas antrojo skiemens (kirčiuoto) diftongo *-āi- (anticipacija!), okazionaliai gavo *-i- resp. buvo išverstas į diftongą *-ai- (su neorganišku *-i-!). Plg. Trautmann AS 350 (atstato: *kamaisis) ir liter., Endzelīns SV 187 (implicite atstato: *kamais-s), Stang Vergl. Gr. 25 (caymoys = *camoys), Toporov PJ III 155tt. (atstato: *kamais-s, *kamois). Reikia pasakyti, kad šio pr. žodžio morfologija bei daryba ir pati etimologija iki šiol yra labai neaiški (žr. Toporov l. c. ir liter.).
Pr. caymoys „peties sąnarys“ (nom. sg. masc.) = *kamāis „t. p.“ yra greičiausiai o-kamienis (nom. sg. masc.) – iš *kamāiss „t. p.“ (su cirkumfleksiniu *-āi-) < *kamaĩsas „t. p.“ (kitaip – pvz., Trautmann l. c.). Man rodos, kad subst. pr. *kamaĩsas „peties sąnarys“ yra iš *„gniužulo (gumulo ir pan.) ypatybės turėtojas“ [peties sąnarys (peties ir rankos sandūra) savo pasipūtimu primena tam tikrą gniužulą] adj. vak. balt. *kamaisa-/*kameisa- „gniužulo ypatybę turintis“ = *„gniužulinis, gniužuliškas (gumuliškas)“ (plg., pvz., lie. adj. auksinas „auksinis“ subst. auksinas „auksinis pinigas“) – sufikso *-aisa-/*-eisa- vedinys iš subst. balt. *kama- „gniužulas (gumulas ir pan.)“ (dėl jo žr. s. v. kamato).
adj. vak. balt. (kurš.) *kameisa- „gniužulinis“ adj. *kameisja- „t. p.“ (plg. lie. adj. auksinas „auksinis“ adj. auksinis „t. p.“) bus atsiradęs subst. kurš. *kameisja- „gniužulo ypatybės turėtojas“ (plg. lie. adj. auksìnis subst. auksìnis „auksinis pinigas“) > „peties sąnarys“ > la. dial. kamiesis (kamiêsis) „petys“ (Būga RR III 208, ME II 151). Minėtas adj. 81 sufiksas vak. balt. *-ais-/*-eis- [= *-aisa-/*-eisa- resp. (*-aisa-/*-eìsa- ) *-aisja-/*-eisja-] genetiškai sietinas su adj. resp. (adj. ) subst. sufiksu lie. -aiš-/-eiš- (pvz. rag-aĩš-is, nam-eĩš-is „kuris visada esti namie“ ir kt., žr. Skardžius ŽD 318), turinčiu -š- iš pirmykščio *-s- (po -i-, žr. Karaliūnas Blt I 113tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 183t.; Matzenauer BKAS 58t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.