Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 184–185 psl.

debica

debica „gros (groß) – didelis“ GrA 20, GrG 48, GrF 40 adj. nom. sg. (galbūt neutr., plg. Endzelīns SV 157); acc. sg. (fem. – gal visais atvejais) debīkan „grosse – t. p.“ III 5521 [394], „t. p.“ III 7524 [4922], debijkan „grossem – t. p.“ III 11520 [7130], „grossen – t. p.“ III 11914 [7334], debeīkan „grosse – t. p.“ III 6114–15 [4117], debbīkan „t. p.“ III 731 [4722], debijkun „grosser – t. p.“ III 11314 [714]. Pr. adj. *debīka- „didelis“ (o-kam.) yra priesagos -īk- vedinys iš pr. *deb-, tik sunkiau pasakyti, kokiai kalbos daliai pastarasis priklausė, turbūt – subst. Tuomet čia turėtume (plg. tai, kas pasakyta s. v. dellijks) greičiausiai i-kamienį [plg. sl. *dobъ (ESSJ V 49t.) < balt.-sl. *dab-, žr. s. v. dabber] subst. *debi- „didumas“ < *„stiprumas, standumas“ < *„tai, kas smūgiais prispausta, primušta“ < *„(pri)mušimas“ (plg. Toporov PJ I 310tt.), kilusį iš verb. balt.-sl. *deb-/*dēb- „daryti stiprų, standų“ < *„mušti, tvoti“ < ide. *dhHb(h)-/*dhe-Hb(h)- > *dhēb(h)- „t. p.“ (žr. s. v. dabber), kurio vokalizmo evoliucijos (plg. Karaliūnas DonumBalt. 241–246) tuo tarpu plačiau neliesiu. Darybos ir semantinės evoliucijos aspektu šį pr. adj. *deb-īk-a- subst. *debi- plg. su sl. *vel-īk- „didelis“ (> s. sl. vel-ik-ъ), kildintinu galbūt irgi iš i-kamienio subst. *veli- „didumas“ (plg. s. sl. adv. velьmi „labai, daug“ < instr.), kuris galėjo išriedėti iš *„standumas, tvirtumas“ < *„suspaudimas“ (< ide. *u̯el- „suspausti“, žr. Pokorny IEW I 1138); to sl. subst. *veli- „didumas“ vedinys yra ir s. sl. velijь „didelis“. Iš minėto balt.-sl. verb. *deb- (: *dēb-) „daryti stiprų, standų“ turime sufikso -el- vedinį adj. s. sl. deb-elъ „storas“ (plg. ESSJ IV 202t.) < *„tas (ta), kas stipriu, standžiu padarytas“, plg. lie. adj. *kep-ela- „tas (ta), kas keptas“, kurio neutr. forma *kepelă (nom.-acc. sg.) išversta į subst. (adjektyvinį abstraktą) 185 *kepelă „tai, kas kepta“ (neutr., nom.-acc. sg.) > lie. dial. kẽpelas „kepalas“; plg. dar lie.-la. adj. *did-ela- *dideli̯a- > lie. dìdelis, la. dideļš (dėl jo etimologijos žr. Urbutis BEE I 52). Dėl pr. debica ir pan. žr. dar Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 97t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.