Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 188–189 psl.

deinan

deinan „Tag – diena“ acc. sg. I 59 [58], I 112 [78], III 298 [2322] III 433 [3115], III 4521 [3314], III 532 [374], III 7915 [5119], III 8113 [5135], III 9712 [6122], III 12712 [792] deynan „t. p.“ II 59 [117], II 719 [1130], II 112 [136] deinam „t. p.“ I 719 [531] (taisytina į deinan, kuri originale buvo turbūt *deinā [= -an], plg. Endzelīns SV 158); 189 acc. pl. deinans „t. p.“ III 12320 [777]. Yra paliudyta ir nom. sg. deina (Klein Gr. 19), kuri prūsistikoje iki šiol buvo nežinoma (į tai mano dėmesį atkreipė Schmalstieg). Žr. dar deyen. Pr. *deinā (nom. sg.) = lie. dienà = la. dìena < balt. *deinā, kuris šaknies vokalizmo bei kamiengalio atžvilgiu, t. y. kaip toks, būdingas tik baltams, nors šiaip giminaičių turi daug: go. -tein- (= sin-tein-s „täglich, kasdieniškas“) < *dein-, sl. *din- „diena“ [= s. sl. dъnъ (gen. sg. dьne < *dines), rus. день ir kt.], s. ind. dín-am „diena“, lo. -din-um [= nūn-din-um „kas devintą dieną esanti turgaus diena“ < *noven- ( = novem) + *dinom] resp. -din-ae (= nūn-din-ae „nūndinum“), alb. gdhinj „manche Tag“ (< *-din-i̯ō) ir kt. (Pokorny IEW I 186, Toporov PJ I 319 ir liter.) < ide. *d(e)in-, kurioje slypi ide. *d(e)i- „šviesti (skaidriai spindint)“ (žr. s. v. deiwas); pastarõsios reikšmė̃s atspindžių galima atsekti ir pačiame balt. *deinā, kuris nelabai seniai dar buvo „šviesusis paros metas (nuo saulės tekėjimo iki vakaro)“ = „rytas bei visa diena“ (žr. s. v. deynayno). Šiame balt. *deinā, išplėstame formanto * (kaip ir, pvz., balt. *veser-ā „pavasaris – vasara“ bei balt. źeim-ā „žiema“, žr. s. v. dagis), slypi konsonantinės deklinacijos subst. balt.-sl. *din-/*dein „šviesus paros metas“ < *„šviesumas“ (nomen abstractum resp. neutr., plg. tai, kas pasakyta dėl balt.-sl. *vesir/*vesn- resp. *źeim, žr. s. v. dagis): nom.-acc. sg. (neutr.) *din/*dein, gen. sg. *din-es (> s. sl. dьn-e ir kt.), dat.-„loc.sg. *din-ei/*dein-i ir kt. (dėl šaknies ir fleksijų vokalizmo apofoniškos „lygsvaros“ žr. Mažiulis BS 147, 247, 248–250), plg. seniausią (irgi konsonantinės deklinacijos) paradigmą balt.-sl. *źeim-/*źim- (žr. s. v. semo). To balt.-sl. *din-/*dein- paradigmos apofoniškas supletyvizmas vėliau buvo panaikintas: a) slavai apibendrino alomorfą *din- (neutr.) > s. sl. dьnь (masc.) ir kt., b) baltai pasirinko alomorfą *dein- (neutr.), išplėsdami jį formantu *. Taigi slavai tuo atžvilgiu, kad jie čia nepanaudojo darybinio formanto (*), yra archajiškesni už baltus.

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Darms VAG 382t.; Derksen EDSIL 134t.; ESSJ V 213t.; Lehmann GED 305; Matasović EDPC 101; Matzenauer BKAS 34; Mayrhofer EWA II 304t.; Seebold HS CIV (1) 29tt.; Smoczyński SEJL 109t.; Vaan EDL 171; Vanséveren HS CXI (1) 31tt.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

  Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikos“ 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „Pruſſi tranſponunt vocales in Diphthongis; dicunt enim Deiws pro Diews DEUS, deina pro diena dies“. Pažodžiui tai verčiu taip: Prūsai sukeičia vietomis balsius dvibalsiuose, nes sako Deiws vietoje [lietuviško žodžio] Diews „Dievas“, deina vietoje [liet.] diena „diena“.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-08
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Deyn Littauiſch. Deina [sic] Deutſch. Tag.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.