Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 385–386 psl.

glumbe

glumbe „hinde (Hinde, Hindin) – elnė“ E 652 nom. sg. fem. = *glumbē. Šis subst. yra iš subst. *„beragė, baužoji“ (plg. s. v. camstian) – fleksijos vedinys iš adj. pr. *glumba- „baužas“ [plg., pvz., lie. subst. baũžė „beragė, baužoji (karvė)“ adj. baũžas], plg. subst. ragingis (E 651) = *ragingīs „elnias“ < (subst.) *„raguotis, raguotasis“ adj. *raginga- „raguotas“ (žr. ragingis). Pr. *glumbē „elnė“ kartu su *ragingīs „elnias“ yra pr. dial. naujadarai vietoj senųjų pr. *elnē „elnė“ resp. *elnīs „elnias“ (žr. s. v. alne).
Adj. pr. *glumba- „baužas“, jeigu jis nesietinas su adj. sl. *glumba- „(nu)rėžtas“ (žr. s. v. gleuptene), gali būti ekspresyviškai formanto 386 *-b- išplėstas adj. pr. *gluma- „t. p.“, kuris kartu su lie. glùmas „t. p.“ (LKŽ III 438) suponuoja balt. dial. *gluma- „baužas, bukas“ < balt. (adj.) *gluma- „nulygintas, lygus, slidus“ (> la. glums „gleivėtas, slidus“) greta balt. (adj.) *gleuma-/*glauma- „t. p.“ > la. glaũms „lygus, slidus“, lie. (subst. deadjectiva) gliaũmas „plėvelė, gleivės“ (< *„slidumas“), gliaumà „t. p.“ ir pan. Plg. dar verb. (matyt deadjectiva) lie. glùmti „apkvaišti, sutrikti“ [< *„atbukusiam, bukam pasidaryti, stumpf(sinnig) werden“], la. glùmt „slidžiam, lygiam darytis“.
Adj. balt. *gl(e)uma- „nulygintas ir pan.“ yra turbūt iš *„nutrintas, nubraukytas“ – sufikso *-ma- vedinys iš verb. balt. *gleu- (: *glu-) „brauk(y)ti“ < *„spaudžiant brauk(y)ti“ < ide. *gleu- (: *glu-) „spausti, gniaužti ir pan.“ (žr. s. v. gleuptene).
Plg. Endzelīns SV 179, Fraenkel LEW 158, Sabaliauskas PIJ 60t., Toporov II 268tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 51; Smoczyński SEJL 190.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.