Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 392–394 psl.

gosen

gosen „ein dreck (Dreck) – išmatos (mėšlas), atmatos, nešvarumai“ GrA 99, „stercus – t. p.“ GrF 100 (šio žodžio neturi GrG); gosen taisyti į *gowen (Trautmann AS 341 ir liter.) nereikia dėl vv. Gosepelk (plg. Endzelīns SV 180, Toporov PJ II 280), žr. toliau.
Šis gosen yra, man rodos, su apvokietinta (plurališkai) fleksija žodis pr. *gɔ̄zēs (paprastai – pl. tantum), t. y. pr. *gāzēs „išmatos, atmatos“ (nom. pl. fem.) = lie. dial. (paprastai – pl. tantum) gõžės (nom. pl. fem.) „nuosėdos, atliekos“ resp. (*„atliekos“ >) „lukštai (žirnių ir pan.)“ (žinomas iš Užnemunės, žr. LKŽ III 487t. s. v. gožė̃ 2 resp. gožė̃ 1), kuris, tiesa, galėtų būti ir iš jotv. *gɔ̄zēs (nom. pl. fem.), t. y. jotv. *gāzēs (su jotv. *-z-, perdirbtu į lie. -ž-, plg., pvz., jotv. *s lie. š s. v. dumsle). Šito lie. (ar lie. < jotv.) gõžės (paprastai – pl. tantum) kilmė čia nebūtinai nagrinėtina: ji visiškai panaši į pr. *gāzēs (paprastai – pl. tantum) kilmę, žr. toliau.
Pr. *gāzēs „išmatos, atmatos“ (nom. pl. fem.) kildinu iš pr. subst. *gāzē „išpilamas, išmetamas dalykas (netinkantis vartoti)“ (nom. sg. fem.), kuris, būdamas (paprastai) pl. tantum (konkreti kolektyvinė reikšmė), bus atsiradęs iš abstrakčią reikšmę turėjusio subst. – iš nomen actionis (taigi ir sg. tantum) pr. *gāzē „(iš)pylimas, (iš)metimas (to, kas netinka vartoti)“, laikytino fleksijos vediniu iš pr. verbum (žr. toliau), plg., pvz., lie. (nomina actionis, vadinasi, ir sg. tantum) kū̃lė „kūlimas“ ( verb. kùl-ti), mỹnė „(linų) mynimas“ ( verb. mìn-ti) ir pan. arba (nomina actionis, jau išvirtusius į konkrečios reikšmė̃s substantiva, vadinasi, nebe sg. tantum) sklendė̃ (*„sklendimas“ 393 >) „velkė, Türriegel“ ( sklęsti) ir kt., žr. Skardžius ŽD 71t.
Tas pr. *gāzē „(iš)pylimas, (iš)metimas“ (nom. sg. fem. – nomen actionis, sg. tantum) laikytinas, kaip minėta, fleksijos vediniu iš verb. – iš pr. (verb.) *gāz- „(iš)pilti, (iš)lieti, (iš)versti, (iš)mesti…“ = lie. góž-ti „(iš)pilti, (iš)lieti, (par-, iš)griauti, (par-, iš)versti; greitai, nedailiai eiti“ (LKŽ III 488t.) = la. gâz-t „pilti, lieti; (par)griauti, versti; daužyti“ (ME I 620), be to, lie. gõž-ti „klestint skleistis, kerotis (apie augalus), sich wuchernd ausbreiten (von Pflanzen)“ (< *„išsipilti, išsilieti; išsiversti“). Turime (matyt ekspresyvą) verb. balt. *gāź- „pilti, lieti; greitai resp. sunkiai ką daryti (griauti, versti, eiti ir pan.)“ (plg., pvz., lie. pìlti „t. p.“) = sl. *gāź- „t. p.“ > serb.-chorv. gȁz-iti „žengti, bristi“, slovėn. gȃz-iti „veržtis“ ir kt. (daugiau sl. pavyzdžių žr. ESSJ VI 113, Toporov PJ II 280t.). Panašiai dėl pr. (Gr) gosen etimologijos, tik neliesdamas jo darybos bei morfologijos ir kitaip suvokdamas jo semantinę raidą, galvoja Toporov l. c.
Tas verb. balt-sl. *gāź- yra turbūt iš senesnio *„smarkiai ap(si)-pilti, ap(si)lieti vandeniu“ (pvz. *„smarkiam lietui sulyti ką/į smarkų lietų patekti kam“) < *„visiškai sušlapinti ką/visiškai sušlapti (lietuje, vandenyje)“ < *„išmaudyti/išsimaudyti (lietuje, vandenyje)“ (plg., pvz., lie. jį̃ lietùs išmáudė „jis nuo lietaus visiškai sušlapo“) < ide. dial. *gāgh- „panardinti/pasinerti“ (> s. ind. gā́h-ate „jis pasineria, grimzta, eina gilyn“, žr. ME I 620, Mayrhofer KEWA I 334t., plg. Fraenkel LEW 162 ir liter.), kuris yra matyt formanto *-gh- išplėstas verb. ide. *gā- „t. p.“ < *geH2- „t. p.“ (remiantis Benveniste’o žinomąja ide. šaknies teorija) ide. dial. *geH2-/*gH2- „t. p.“ + *-dh- > *g-ā̆dh- „t. p.“ > gr. βῆσσα „klonis, praraja“ (< *bāthi̯a < *gādh-), βάθος „gelmė“ (< *gădh-) ir pan. (plg. Pokorny IEW I 465 s. v. gā̆dh-).
Pelkės pavadinimas pr. semb. (dk.) Gosepelk (Gerullis ON 44) = pr. (semb.) *Gɔ̄zēpelk-, t. y. *Gāzēpelk- < appell. *gāzēpelk- (compositum), dėl kurio *-pelk- „pelkė, bala“ žr. s. v. pelky, irgi turi minėtą pr. (subst.) *gāzē- = (nomen actionis) pr. 394 *gāzē „(iš)pylimas (išsipylimas), (iš)liejimas (išsiliejimas)“; taigi pr. *gāzēpelk- reikšmė galėjo būti maždaug *„išsiliejusi (išsiliejanti, patvinstanti), labai pažliugusi (tam tikrais laikotarpiais labai pažliunganti, patvinstanti) pelkė“ (Semboje pažliugusių pelkių – nemãža!). Upės pavadinimo lie. Gožupỹs pirmasis sandas Gož- yra matyt irgi iš tos pačiõs, kaip minėtas pr. *gāzē-(pelk)-, kilmė̃s žodžio – iš lie. (appell.) *gāž-, tačiau neaišku, ar jis buvo adj., ar verb., ar subst. [plg. pr. (subst.) *gāzē-, žr. anksčiau]. Galbūt geriau spėti, kad tas lie. Gož- (Gožupỹs) yra iš adj. *gāža- (ar *gāžu-) „išsiliejantis, patvinstantis“ arba iš (?) verb. *gāž- „išsilieti, patvinti“; kitaip – Vanagas 119 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 162; Matzenauer BKAS 51; Mayrhofer EWA I 486; Rix LIV 183; Smoczyński ABSl XX 317; DL 189t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.