Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 416–417 psl.

grumins

416 grumins „dunreyn“ E 51. Vok. (E 51) dunreyn reikšmė iki šiol nėra tinkamai išaiškinta, o dėl to neleñgva ir paties pr. grumins reikšmę tiksliai nusakyti, nežiūrint to, kad šis pr. žodis visų yra pagrįstai siejamas su lie. grumė́ti „griausti, dundėti“ ir pan. (žr. toliau).
Anot Bezzenbergerio (BB XXIII 308), pr. grumins „dunreyn“ esąs „dünner Regen, der ferne Donner“ = „dulksna (smulkus lietus), tolimas griaustinis“, žr. ir Trautmann AS 343. Panaši ir Endzelyno nuomonė: pr. grumins „dunreyn“ – „dünner Regen“ = „dulksna“, bet jo pagrindinė reikšmė buvusi „tolimas griaustinio dundėjimas“ (Endzelīns SV 181), t. y. „tolimas griaustinis“, žr. ir Fraenkel LEW 163; plg. Nesselmann Thes. 53 („leiser ferner Donner“), ME I 664 („ferner Donner“), Trautmann BSW 97 („ferner Donner“). Iš čia indoeuropiečių kalbų etimologijos žodynuose šiam pr. grumins atsirado reikšmė „tolimas griaustinis“ arba tiesiog „griaustinis“ žr., pvz., Pokorny IEW I 458 („ferner Donner“), Sławski SEP I 347 („grzmot“), ESSJ VII 164 („гром“) ir kt.
Tie, kuriems pr. grumins „dunreyn“ yra „dünner Regen“ = „dulksna“ iš „tolimas griaustinis“, sememą „tolimas“ rekonstruoja, visų pirma, dėl lie. gruménti „pamažu (iš tolo) griausti, dundėti“, neatsižvelgdami į tai: šis lie. verbum santykiuoja su lie. grumė́ti „griausti, dundėti“ taip, kaip, pvz., lie. bambénti „pamažu bambėti“ su lie. bambė́ti arba lie. birénti „pamažu byrėti“ – su lie. byrė́ti ir pan.; be to, pr. grumins darybiškai tokio pr. verbum, kuris atlieptų lie. gruménti, nesuponuoja. Tačiau svarbiausias hipotezės, pagal kurią pr. grumins „dunreyn“ = „dulksna (dünner Regen)“ < „griaustinis“ resp. „tolimas griaustinis“, trūkumas yra tas, kad šitaip nepaaiškinamas (ir, man rodos, negali būti paaiškintas) reikšmių „dulksna“ ir „(tolimas) griaustinis“ sambūvis. Tai suvokia ir Toporov PJ II 317t., kuriam pr. grumins „dunreyn“ = „dünner Regen“ = „dulksna“ galįs būti „громовой дождь“ = „lietus su griaustiniu“; tačiau tuo patikėti irgi sunku: lietus su griaustiniu (perkūnija) būna paprastai ne dulksna (smulkus lietus – dünner Regen), o smarkus lietus. Šia savo hipoteze abejoja ir pats Toporovas, 417 kuris labai atsargiai pateikia dar tokius spėjimus: a) arba vok. (E 51) dunreyn – pirmykščio žodžių junginio Donner & Regen perdirbinys, b) arba šį vok. (E 51) dunreyn vertėjas (prūsas) suprato ne kaip „dünner Regen“, o kaip „Donnerregen“ (Toporov l. c.).
Man rodos, kad vok. (E 51) dunreyn yra ne „dünner Regen“ ir ne pirmykščio žodžių junginio Donner & Regen perdirbinys, o sudurtinis žodis: dun- (= v. v. a. dun-en „dundėti, griausti“ Lex 33) + -reyn „lietus“, plg., pvz., v. v. a. slîfstein „Schleif-, Wetzstein“ < slîf- (= slîf-en „schleifen“) + -stein „akmuo“. Taigi vok. (E 51) dunreyn bus buvęs „griaudžiantis lietus; griaustinis“ (plg. lie. atgriáudė lietùs „atėjo lietus su griaustiniu“ Ds). kurį vertėjas (prūsas) išvertė į (pr.) grumins „griaustinis“ (žr. dar Mažiulis PKP II 16, išn. 15).
Pr. grumins „griaustinis“ yra greičiausiai iš (subst.) *gruminas „t. p.“ adj. *grumina- „griaudžiantis“ – sufikso -in- vedinys iš pr. verb. (ar iš subst. verb.) *grum- „griausti, dundėti“ [plg. adj. lie. tẽk-inas „(bėgte) bėgantis“ = sl. *teč-ьnъ ir kt., Skardžius ŽD 239] < balt.-sl. *grum- (*grim-)/*grem- „dundėti (dundinti), poškėti (poškinti) > lie. grum-ė́ti bei grum-énti (dėl jų reikšmių žr. anksčiau), vok. (iš lie. ar pr.) grummeln „dumpf rollend tönen“ (Frischbier PW I 255), la. grem̃tiês ir kt., žr. s. v. grīmons. Pr. (subst.) *grumins „griaustinis, Donner“ (nom. sg. masc.) dėl sufikso -in- (ne dėl pačios darybos!) ir dėl masc. (ne fem. ar neutr.!) plg. su lie. (subst.) griaustìnis „Donner“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 159; Smoczyński SEJL 205t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.