Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 85–87 psl.

kalabian

kalabian „swert (Schwert) – kalavijas“ E 424 nom. sg. neutr. = *kalabijan; kalbīan „schwerdt (Schwert) – kalaviją“ III 8925 [5715] (= kalawije „kalaviją“ VE 3821) acc. sg. (masc., žr. toliau) = *kalbījan.
Lyties pr. (III 8925) kalbīan = *kalbījan, kurios giminė ir balsio *-ī- (ilgasis!) kilmė iki šiol neišaiškinta, sufiksas *-īj- (su ilguoju *-ī-!) yra greičiausiai vietoj senesnio *-ij- (plg. Skardžius ŽD 83): čia sufikso *-ij- balsis *-i- į *-ī- bus išvirtęs dėl lyties pr. (III) nom. sg. masc. *kalb-īs „kalavijas“ (su *-īs < *ijas) balsio *-ī-. Kitaip sakant, pr. (III 8925) kalbīan = *kalbījan (acc. sg.) savo balsiu *-ī- suponuoja, kad šis pr. (III) žodis buvo masc.pr. (III) masc. (nom. sg.) *kalb-īs < *kalab-īs (< *-ijas); pastarasis laikytinas morfologiniu perdirbiniu iš pr. neutr. (nom.-acc. sg.) *kalabijan = pr. (E) *kalabijan.
86 Pr. *kalabijan „kalavijas“ (nom.-acc. sg. neutr.) < vak. balt. *kalabijan „t. p.“ *kalabijă „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr., dėl tokios fleksijos žr. Mažiulis BS 84tt.) galėtų būti iš vak. balt. (subst.) *„tai, kuo ker̃tama (mùšama–dùriama)“ = *„tai, kas priklauso kirtimo (mušimo–dūrimo) ypatybės turėjimui“ (neutr.) adj. (neutr.) vak. balt. *kalabija- „priklausantis kirtimo ypatybės turėjimui“ (dėl adj. neutr. arba fem. subst. neutr. resp. fem. žr., pvz., s. v. garian), o šis –vedinys [(i)i̯o-kamienis] iš subst. (fem.) vak. balt. *kalabā „kirtimo ypatybės turėjimas (ar neutr. *kalabă „t. p.“ nom.-acc. ag.); dėl darybos plg., pvz., lie. (subst.) karỹs „kas kariauja“ = „kas priklauso kariavimui, karui“ (masc.) < adj. *karja- „priklausantis kariavimui, karui“ – vedinį [(i)i̯o-kamienį] iš subst. *kara- „kariavimas, karas“ (žr. Skardžius ŽD 62).
Tas subst. vak. balt. *kalabā „kirtimo ypatybės turėjimas“ (fem. ar *kalabă „t. p.“ neutr.) bus atsiradęs iš adj. balt. *kalaba- (*kalabā-) „turintis kirtimo ypatybę“, o šis yra turbūt iš subst. balt. *kala- (o-kamienis) + *-ba-/*-bā-: adjektyvinio sufikso balt. *-ba-/*-bā- (< ide. *-bho-/*-bhā-, žr. Mažiulis BS 213t. ir liter.) vedinys iš subst. (neutr.) balt. *kala- „kirtimo ypatybė“ (dėl jo žr. s. v. kalopeilis). Plg., pvz., subst. (fem.) sl. *źulabā „piktumo, blogumo ypatybės turėjimas“ (> s. sl. zъloba „t. p.“), kuris suponuoja matyt adj. sl. *źulaba- (*źulabā-) „turintis piktumo, blogumo ypatybę“ iš subst. (neutr.) sl. *źula- (o-kamienis) + *-ba-/*-bā-, t. y. sufikso *-ba-/*-bā- vedinį iš subst. (neutr.) sl. *źula- „piktumo, blogumo ypatybė“ (> subst. neutr. rus. зло „t. p.“ ir kt.) adj. neutr. sl. *źula- „piktas, blogas“ (> adj. neutr. rus. зло „t. p.“ ir kt.).
Adj. balt. *kalaba- (*kalabā-) „turintis kirtimo ypatybę“ ryt. baltų dialektuose (tam tikruose) galėjo būti perdirbtas į adj. (ryt. balt. dial.) *kalava- (*kalavā-) „t. p.“, plg. adjektyvų sufiksą lie. -yba- (su -ba- < balt. *-ba-!), vartojamą pakaitais su lie. -yva- (turinčiu -va- < balt. *-va-!),, pvz., ankst-ýba-s „ankstyvas“ bei ankst-ýva-s „t. p.“ ir kt. (Skardžius ŽD 90). Dėl šitokio adj. ryt. balt. dial. *kalava- (*kalavā-) „turintis kirtimo ypatybę“ galėjo subst. vak. balt. *kalabija- „kalavijas“ [= *„tai, 87 kas priklauso kirtimo (mušimo–dūrimo) ypatybės turėjimui“!], būti perdirbtas į subst. ryt. balt. dial. *kalavija- „t. p.“ > lie. kalavìjas (kalavijà) „Schwert“ resp. („Schwert“ >) „prie balų, ežerų, upių augantis augalas panašiais į kalavijų lapais; ajeras (Acorus calamus L.)“ (LKŽ V 107t.); kitaip sakant, manau, kad lie. kalavìjas (kalavijà) yra skolinys (perdirbinys) iš vak. baltų. Iš lie. kalbos bus atsiradę (morfologiniai perdirbiniai) la. kalavēji „ajeras“, kal̃ve „t. p.“ ir pan. (ME II 146), plg. Toporov PJ III 165.
Žodžių pr. (E) kalabian (kalbīan III), lie. kalavìjas ir pan. darybos (pagrindinės etimologijos problemos!) neanalizuoja ir todėl jų kilmę suvokia kitaip: Trautmann AS 351, Endzelīns SV 188 („Vārda forma neliekas baltiskā“), Fraenkel LEW 207 (nors ir siejama su verb. balt. *kal- „stechen“), Toporov PJ III 266 ir liter. (nors ir linkstama sieti su verb. balt. *kal- „ковать“).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 59t.; Smoczyński SEJL 247.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymas

    Kulešov, V. S., Kolbjagi i Ladožskoe jarlstvo (zametki k teme), in: Severnaja Rus' i Baltika v seredine XII veka: k 850-letiju geroišeskoj oborony Ladogi i pobedy na reke Voronoj, sbornik stat'ej po materialam konferencii 28-29 aprelja 2014 g., Sankt-Peterburg, 2014, p. 129–139 (kartu su finų *kalpa žodis laikomas germanizmu).


    Rinkevičius Vytautas, 2021-06-27
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.