Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 241–242 psl.

komaters

komaters „geuatter (Gevatter) – krikštatėvis“ E 183 nom. sg. masc., comatter „gefatter (Gevatter) – t. p.“ GrG 87, GrA 77, „compater – t. p.“ GrF 16 (nom. sg. masc. su numesta fleksija). Šis pr. slavizmas gali būti a) pr. *kɔmɔters, t. y. *kămaters – skolinys (ne anksčiau kaip XI–XII a.) iš s. lenk. dial. [pomer(anų) dial.] *komoter „t. p.“ arba b) pr. *kɔ̄mɔters, t. y. *kāmaters – (irgi ne anksčiau kaip XI–XII a.) iš s. lenk. dial. (pomer. dial.) *kamoter „t. p.“ ar c) *kumɔters, t. y. *kumaters – (prieš XI–XII a.) iš vak. sl. *kъmotrъ „t. p.“ Apie šias tris rekonstrukcijos tikimybes plačiau (ir liter.) žr. Levin SE 37t., 50, 78, 87, 96 ir Toporov PJ IV 124t., kurių (ypač Levin l. c.) slavizmo pr. „krikštatėvis“ rekonstrukcijos tyrinėjimai ir laikytini reikšmingiausiais.
Levinas ir Toporovas, nepaneigdami nė vienos iš tų trijų rekonstrukcijos tikimybių, labiau yra linkę pritarti trečiajai rekonstrukcijai – (pr. *kumɔters, t. y. *kumaters (Levin SE 87, Toporov PJ IV 125, plg. ir Trautmann AS 361, Mažiulis PKP II 283). Čia Levinas ir Toporovas remiasi ypač parašymu (Gr) comatter, teigdami, kad balt. (pr.) balsis *u Gr žodynėlyje esąs žymimas tik raide o (Levin SE 78, Toporov PJ IV 124); su tuo nesinorėtų sutikti: plg., pvz., ruggis (GrA 8, GrF 1, nors roggis GrG 12). Be to, rekonstrukcija pr. *kumaters, t. y. suponavimas, kad pr.krikštatėvis“ atsiradęs prieš XI–XII a., yra abejotinas ir dėl realijos (krikšto ceremonijų) chronologijos: prieš XI –XII a. (ir XI–XII amžiuje) buvo krikštyta (žr. s. v. crixtitwi) 242 nedaug prūsų ir matyt gana formaliai – be didesnių krikšto ceremonijų (t. y. dažniausiai turbūt ir be krikštatėvių), kurios pradeda įsigalėti tik nuo XIII a.
Manyčiau, kad slavizmas pr. (E 183) komaters (ir Gr comatter) atsirado XIII a. (ar net vėliau) ir atspindi pr. *kɔmɔters (kirčiuotas skiemuo – aiškiai *-mɔ-), t. y. pr. *kamaters [dėl balsio *-a-, esančio balsio *-a-, esančio po guturalio (*k-) ir prieš labialį (*-m-), parašymo raide -o- žr., pvz., s. v. enkopts]. Šis pr. *kamaters „krikštatėvis“ (nom. sg.) gali būti iš s. lenk. kmotr „t. p.“ (nom. sg.); iš jo bus atsiradęs pr. (o-kamienis) *kmatra-, kuris, turėdamas prūsams (ir, apskritai, baltams) neįprastą junginį (inicialinį!) *km- (be to, daug priebalsių), tuojau virto į pr. *kamatra- „t. p.“ (su įterptiniu *-a- tarp *k- ir *-m-). Greta šio pr. (o-kamienio) *kamatra- (pvz. acc. sg. *kamatran) bus atsiradusi lytis (o-kamienė) nom. sg. pr. *kamatr̥s (su išmestu kamiengalio balsiu, žr., pvz., cawx) pr. *kamaters [ar ir pr. dial. *kamatars, plg. pr. anters/antars (žr. antars) resp. s. v. abskande] = pr. (E 183) komaters. Prie lyties (o-kamienės, nom. sg.) pr. *kamaters atsiradimo gal dar prisidėjo (?) ir anksčiau minėta lytis (nom. sg.) s. lenk. dial. *komoter.

Papildymai / Komentarai

  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 54 psl.): Preußiſch. Comatir Littauiſch. Kûmas Deutſch. Gevatter.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.