Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 299–301 psl.

kuliks

kuliks „buͤtel (Beutel) – kapšiukas, maišelis“ E 487 nom. sg. masc. = pr. *kuliks < *kulikas „t. p.“ Raidėmis -ks [vietoj įprastinės raidės -x resp. (IX) -xs] priebalsių junginys pr. *-ks (finalinis!) E žodynėly perteiktas tik šiam (E 487) kuliks; todėl Levinas (SE 50) mano, kad ankstyvesniame E rankraštyje galėję būti parašyta ne kuliks (kaip E 487), o *kulikis (bet ir jis matyt būtų laikytinas o-kamieniu, t. y. pr. *kulikis < *kulikas).
Šį pr. (E 487) kuliks „kapšiukas, maišelis“ = lie. (dial.) kulìkas „t. p.“ ir lie. (dial.) kulìs „kapšys, maišas“, la. kule „kleiner Sack, Tasche“ ir pan. įprasta laikyti slavizmais, plg. rus. кулёк „maišelis (plaušinis, popierinis)“ resp. куль „maišas (plaušinis)“ ir pan. [žr., pvz., Trautmann AS 365, ME II 306, Endzelīns SV 199, Fraenkel LEW 306 (s. v. kulė̃), Levin SE 50, 96, Schmalstieg SP 189]. Ši tradicinė hipotezė visgi nėra patikima, nes minėtas 300 rus. куль (resp. кулёк) ir pan. – matyt baltizmai (Laučiūtė SB 14–15, Toporov PJ IV 263tt.).
Atrodo, kad subst. pr. *kylikas „Beutel“ = „kapšiukas, maišelis“ (= lie. kylìkas „t. p.“ LKŽ VI 831) yra diminutyvas – sufikso *-ik- vedinys iš subst. (i-kamienio) pr. *kulis „kapšys (Beutel), maišas“ [tiksliau – „kapšys (jis nėra didelis!), nedidelis maišas“, plg., pvz., lie. kulė̃maišelis tabakui, pinigams“ (žr. toliau)] ar iš (i̯o-kamienio) pr. *kulīs „t. p.“ Pastarieji sutampa su lie. (i-kamieniu) kulìs „kapšys, maišas ir pan.“ (LKŽ VI 835) resp. (i̯o-kamieniu) kulỹs (kùlis)/kūlỹs (kū̃lis) „t. p. ir pan.“ (LKŽ VI 835t.); tos pat kilmė̃s matyt ir lie. (i̯o-kamieniai) kulỹs „skarelės ar nosinės kampas, ragas…“ (LKŽ VI 836), kūlỹs „ilginių šiaudų pėdas stogui dengti; suimtų linų ryšulys, pėdas…“ (LKŽ VI 837) = la. kùlis „Garbe, Strohbund; ein Klotz auf dem Schlitten…“ (ME II 335), be to, lie. (ē-kamieniai) kulė̃ „maišelis tabakui, pinigams“ (LKŽ VI 824) = la. kule „kleiner Sack, Tasche“ (ME II 306) ir kūlė̃ „medinis įrankis kalti (Keule)“ (LKŽ VI 825t.) ir kt. Čia minėti pr.-lie.-la. žodžiai (nesufiksiniai subst.), manyčiau, visi yra baltiški (t. y. nė vienas iš jų nėra slavizmas) ir sietini su verb. balt. *kū̆l- „kalti, mušti“. [> lie. kùl-(i)a kùl-ti „t. p.“ = la. kuļu kul̃-t „t. p.“]. Apie visa tai plačiau žr. Toporov l. c.
Tuo, kad minėtų žodžių reikšmė „kapšys, maišas“ (žr. anksčiau) atsiradusi iš *„pėdas (Garbe) – ryšulys“ < *„pėdas (Garbe)“ < *„ryšulys“ (Toporov PJ IV 264), nelabai norėtųsi tikėti. Esu linkęs manyti, kad, pvz., pr. *kulis „kapšys (Beutel), maišas“ (= lie. kulìs „t. p.“, žr. anksčiau) atsirado kaip ekspresyvas – yra iš (subst.) *„tai, kas primena kūlę (Keule) ir pan.“ [prikimštas (sustorėjęs) ir virvute užrištas kapšys savąja forma primena kūlę (Keule) – daiktą su storu galu, užkirstai (tarsi rišamo daikto vietą virvutės rišimu įspaudžiant) suplonėjančiu į kotą] < *„tai, kas panašu į kalantį, mušantį daiktą“, o šis – fleksijos vedinys turbūt iš adj. (o/ā-kamienio) balt. *kū̆la- „kalantis, mušantis“ (plg., pvz., s. v. grandis), iš kurio galėjo išriedėti gretybė substantyvų, pvz., lie. kū́las (kùlas) „gumbas“ (LKŽ VI 819)//kū́la (kulà) „sustorėjimas, gumbas“ (LKŽ VI 818) 301 < *„tai, kas primena kūlės (Keule) ir pan. buožę“. Panašiai, kaip subst. pr. *kulis (= lie. kulìs > žr. anksčiau), galėjo atsirasti ir, pvz., subst. lie. kūlỹs „išilginių šiaudų pėdas (Garbe)…“ (žr. anksčiau): jis turbūt ekspresyvas iš (subst.) *„tai, kas (perrištas) primena kūlę (Keule) ir pan.“ (žr. anksčiau) < *„tai, kas panašus į kalantį, mušantį“ – fleksijos vedinys iš minėto adj. balt. *kū̆la-, o šis – vedinys iš verb. balt. *kū̆l- „kalti, mušti“ (žr. anksčiau). Plg. dar lie. žem. kū̃lis (kūlỹs) „akmuo“, kuris gali būti iš (subst.) „akmuo, atliekantis kūlės (Keule) ir pan. funkcijas“ < *„tai, kas kalantis, mušantis“ – fleksijos vedinys, manyčiau, iš to paties minėto adj. balt. *kū̆la- (kitaip šio lie. žem. subst. kilmę suvokia, pvz., Fraenkel LEW 307).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 70.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.