Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 186–188 psl.

kylo

kylo „bacstelcze (Bachstelze) – (baltoji) kielė (Motacilla alba L.) E 771 nom. sg. fem. = pr. *kīlɔ̄, t. y. *kīlā „t. p.“; manyti, kad čia esąs pr. *kilā „t. p.“ (su trumpuoju *-i-, sic Toporov PJ III 365), nereikia (žr. toliau).
Subst. pr. *kīlā „kielė“ yra greičiausiai iš pr. subst. (fem.) *„ta. kuri judri“ (apie kielės judrumą žr. Ivanauskas LP III 188tt.). o šis – iš o/ā-kamienio adj. (fem.) balt. dial. *kīlā- „judri“ [plg., pvz., la. o/ā-kamienį adj. raũda „rot, rötlich, braun“ (fem.) subst. (fem.) rauda „…eine wilde Ente“ (ME III 481)], iš kurio turime fleksijos vedinį subst. (fem.) lie. dial. kýlė „kielė“ (LKŽ V 776). Dėl šio subst. lie. dial. kýlė darybos plg., pvz.,: lie. adj. (o/ā-kamienis) baužà „hornlos“ (fem.) subst. (fem.) baũžė 187 „ta (karvė ir pan.), kuri baužà“ (žr. dar, pvz., s. v. glumbe) arba la. adj. (o/ā-kamienis) raũda „rot, rötlich, braun“ (fem.) subst. (fem.) ràude „…eine wilde Ente“ (ME III 481).
Greta o/ā-kamienio adj. balt. dial. *kīlā- „judri“ (fem.) bus egzistavęs o/ā-kamienis adj. balt. *kēilā- „t. p.“ (fem.), iš kurio – fleksijos vedinys subst. lie. kíelė (kielė̃) „Bachstelze“ (plg. minėto subst. lie. dial. kýlė „t. p.“ darybą). Lie. (subst.) kíela „t. p.“ (LKŽ V 748) – galbūt dial. lytis, transponuotina į lie. liter. kíelė „t. p.“
Subst. la. ciẽlava „kielė“ yra, man rodos, iš la. adj. (o/ā-kamienio) *kéilavā „judrioji“ (fem.; su akūtiniu *-éi-), o šis – sufikso la. *-avā- (dėl jo žr. Endzelīns LVG 287t.) vedinys iš la. subst. (fem.) *kéilā „ta, kuri judri“ adj. (o/ā-kamienis) balt. *kēilā „judri“ (fem.); plg., pvz.,: la. adj. (o/ā-kamienis) raũda (< *) „…rausva, ruda“ (fem.) la. subst. (?) *rauda „ta, kuri rausva, ruda“ la. adj. (o/ā-kamie ?) *raudava „rausvoji, rudoji“ (fem.) la. subst. (fem.) raũd-ava „…wilde Ente“ (ME III 484 s. v. rauduve).
Minėto adj. (o/ā-kamienio) balt. *kēila-/*kīla- „judrus“ tiksliu atitikmenimi laikytinas adj. (o/ā-kamienis) sl. *kēi-la/*kīla- „t. p.“ > *čilъ > s. ček. (adj.) čilý „žvalus, guvus“, serb.-chorv. čil „pajėgus, stiprus“ ir kt. (dėl medžiagos žr. ESSJ IV 112). Adj. balt.-sl. *kēila-/*kīla- „judrus“ – sufikso *-la- vedinys iš verb. balt.-sl. *kēi-/*kī- „judinti, judėti“, plg., pvz., adj. balt. *kuś-la- „nusilpęs“ ( verb. balt. *kuś- „silpti“, žr. s. v. kuslaisin), adj. sl. *gni-lъ „supuvęs“ ( verb. sl. *gni- „pūti“). Santykį tarp adj. balt.-sl. *kēi-la- „judrus“ ir adj. balt.-sl. *kī-la- „t. p.“ – tarp šių dviejų sufiksinių vedinių iš verb. balt.-sl. *kēi-/*kī- „judinti, judėti“ plg. su santykiu, pvz., tarp subst. ryt. balt. *lēi-tu- „lietus“ (> lie. lietùs „t. p.“ = la. liêtus „t. p.“) ir subst. ryt. balt. *lī-tu- „lietus“ (> lie. žem. lytùs „t. p.“ = la. dial. *lītus „t. p.“ lîts „t. p.“) – tarp šių dviejų sufiksinių vedinių iš verb. balt. *lēi-/*lī- „lieti (pilti vandenį), lyti“. Dėl minėto adj. sl. *kēila- (*kīla-) > *čilъ žr. dar s. v. keytaro.
Verb. balt.-sl. *kēi-/*kī- „judinti, judėti“ – iš verb. ide. *kē̆i-/*kī̆- „t. p.“ > gr. κι-νέω „judinu, varau“ (su ilguoju -ī-), lo. 188 ci-eō „judinu“ ir kt. (dėl medžiagos žr. Pokorny IEW I 538t. s. v. kēi- „in Bewegung setzen, in Bewegung sein“). Beje, esu linkęs manyti, kad iš šio verb. ide. *kē̆i-/*kī̆- yra sufikso ide. *-lo- (resp. *-lu-) vedinys adj. ide. *koilo- (resp. *koilu-) „judrus“ > „sveikas“ (žr. s. v. kails) – tokio pat modelio vedinys, kaip ir minėtas adj. balt.-sl. *kēila- (: *kīla-), tik už pastarąjį gerokai senesnis.
Baigiant reikia pridurti, kad panašią „tolimąją“ etimologiją (t. y. panašią ide. kilmę) šiame straipsnyje nagrinėtiems substantyvams pr. kylo ir pan. bei adjektyvui sl. *čilъ, tik nesigilindami (resp. menkai gilindamiesi) į svarbiausią dalyką – į jų „artimąją“ etimologiją (t. y. jų darybos istoriją), suponuoja ir kai kurie kiti tyrinėtojai (žr. trumpą literatūros apžvalgą s. v. keytaro).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Antropov BSI XVIII 319tt.; Beekes EDG 698; Blažek Coll. Pr. II 13; Hinze LgB V–VI 175; Smoczyński SEJL 284.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.