Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 40–41 psl.

lape

lape „vochz (Fuchs) – lapė“ E 658 nom. sg. fem. = pr. *lapē. Iš karto primintinas visiems žinomas dalykas: balt. bei ide. žodžio „lapė“ istorija yra labai sudėtinga ypač dėl to, kad jį smarkiai veikė įvairios tabuistinės deformacijos (ir semantinės atrakcijos).
Pr. *lapē „lapė“ bei lie. lãpė „t. p.“ suponuoja subst. balt. dial. 41 *lapē „lapė“, tabuistiškai (ir pagal liaudies etimologiją) atsiradusį matyt iš adj. balt. dial. *lapē- „uodeginė (turinti didelę uodegą)“ < *„lãpinė (turinti uodegą, panašią į lapą)“, kuris, veikiamas modelio subst. balt. *vilkas „vilkas“: *vilkē „vilkė“, buvo išvestas (fleksijos vedinys) iš subst. balt. *lapa-/*lapā- „lapas“ (plg. lie. subst. píenas adj. piẽnė „pieninė, pieninga“, žr. Skardžius ŽD 73), dėl kurio žr. s. v. lapinis. Plg. Toporov PJ V 84tt.
Subst. balt. dial. *lapē „lapė“ yra tabuistiškai pakeitęs matyt subst. balt.-sl. *lapśā „t. p.“ (> la. lapsa „t. p.“), kuris buvo tabuistiškai (ir iš asociacijos su kažkokiu kitu žodžiu) perdirbtas į subst. sl. *leipśā „t. p.“ (> rus. лиса „t. p.“ ir kt.; plg. ESSJ XV 137tt. ir liter.). Tas subst. balt.-sl. *lapśā „lapė“ laikytinas irgi tabuistiniu perdirbiniu veikiausiai iš senesnio subst. balt.-sl. *lapeśa-/*lapiśa- „t. p.“ balt.-sl. *vlapeśa-/*vlapiśa- „t. p.“, o šis – perdirbiniu iš subst. balt.-sl. *vilpeśa-/*vilpiśa- „lapė ir pan.“ ( lie. vilpišỹs „Wildkatze“) < ide. *u̯l̥peḱ- „t. p.“ (plg. Gamkrelidze-Ivanov IJI II 513, ESSJ XV 139 ir liter., Toporov PJ V 87t.). Pastarasis jau ide. prokalbės dialektuose buvo įvairiai deformuojamas (tabuistiškai), pvz.: ide. *u̯l̥pek- „lapė ir pan. ide. dial. *u̯lopek- „t. p.“, iš kurio (pailginant jo balsius) bus atsiradęs subst. gr. ἀλώπηξ „lapė“.
Yra iškelta nuomonė, kad subst. ide. *u̯l̥pek- „lapė ir pan.“ (arba *u̯lopeḱ- „t. p.“) esąs kompozitas, kurio pirmasis sandas – verb. ide. *u̯l̥-/*u̯el- „plėšti; grobti“ (Gamkrelidze-Ivanov l. c., ESSJ XV 139, Toporov PJ V 88). Bet, man rodos, galima ir šiek tiek kitaip suponuoti: subst. ide. *u̯l̥peḱ- „lapė ir pan.“ gali būti ne kompozitas, o sufikso*-eḱ- (: -ḱ-) vedinys iš verb. ide. *u̯(e)lp- „plėšti; grobti“, kuris – determinatyvo *-p- išplėstas verb. ide. *u̯el- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1144t.); plg., pvz., verb. ide. *u̯erp- „sukti“ (Pokorny IEW I 1156), kuris yra tokio pat determinatyvo *-p- išplėstas verb. ide. *u̯er- „t. p.“ (Pokorny IEW I 1152t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 78t.; Blažek LgB VII 25tt.; Derksen EDSIL 279; Matasović EDPC 243; Matzenauer BKAS 78; Mayrhofer EWA II 482t.; Smoczyński SEJL 337; Vaan EDL 688.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.