Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 78–79 psl.

locutis

locutis „bresme (Brachse) – karšis (Cyprinus brama)“ E 562 nom. sg. masc., iš kurio atstatau pr. *lŭkutīs „t. p.“ (žr. toliau), t. y. su (balsine raide) -o- = (balsis) pr. *-ŭ-, o ne (kaip buvo manyta) su -o- = pr. *-ă- arba su -o- = pr. *-ā- (to, kad čia -o- = pr. *-ō-, niekas rimčiau nėra suponavęs).
Brücknerio (AslPh XX 503) ir Milewskio (Sl. Occ. XVIII 31, 42, 49, 54) hipotezei, kad pr. (E 562) locutis „karšis“ esąs slavizmas (polonizmas) – iš s. lenk. *lokъtь „alkūnė“ (Milewski l. c.), negalima pritarti (plg. Endzelīns SV 205, Levin SE 102, Toporov PJ V 341) jau vien štai dėl ko: a) pr. locutis, jeigu jis būtų buvęs iš s. lenk. *lokъtь, būtų buvęs parašytas ne pr. (E 562) locutis, o pr. (E 562) *lacutis (t. y. su raide *-a-, o ne -o-!), b) sunku patikėti, kad prūsai, garsėję žvejyba, šiai žuviai nebūtų turėję savo (t. y. baltiško) pavadinimo. Apžvalgą kitokių šio pr. žodžio kilmės hipotezių ir dėl jų menko patikimumo žr. Toporov PJ V 340tt.
Toporovas iškėlė naują hipotezę: pr. locutis „karšis“ esąs diminutyvas pr. *lākut- (Toporov PJ V 342) – sufikso *-ut- vedinys iš verb. pr. *lāk- „skleisti garsą (karšių neršimo metu), panašų į lakimo garsą“ < „lakti“ < balt. *lăk- „lakti“ > lie. làk-ti „t. p.“ ir pan. (Toporov PJ V 345). Tačiau ir šia hipoteze nelengva patikėti: a) pr. locutis, laikant jį diminutyvu (Toporov PJ V 342), negali būti vedinys iš verb., b) pr. 79 locutis segmentą loc- skaityti pr. *lāk- resp. iš čia rekonstruoti verb. pr. *lāk- „lakti“ (Toporov PJ V 345) labai rizikinga, nes verb. balt.-sl. *lăk- „lakti“ niekur balt. ir sl. dialektuose (žr., pvz., ESSJ XVI 6–7 s. v. *lokati) nėra išvirtęs į *lāk- „t. p.“ (su ilguoju *-ā-!). Pagaliau šia savo hipoteze mažai tiki ir pats jos autorius: jis teigia, kad Endzelyno žodžiai, jog pr. locutis esąs „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns l. c.), galiojantys ir dabar (Toporov PJ V 340).
Iš visa to, kas pasakyta, galima teigti, kad pr. (E 562) locutis segmentą loc- skaityti pr. *lăk- arba pr. *lāk- (ar net pr. *lōk-) nėra patikima. Vadinasi, belieka tą loc- skaityti pr. *lŭk- (E ir kituose pr. raštuose raidė o neretai perteikia balsį pr. *ŭ). Dėl to pr. (E 562) locutis „karšis“ skaitau pr. *lŭkutīs „t. p.“, kurį laikau sufikso *-ut- vediniu iš verb. pr. *lŭk- „šviesti“ (dėl jo žr. s. v. luckis), plg., pvz., lie. kiš-ùtis „tas, kuris visur kišasi“ (Skardžius ŽD 362). Taigi pr. *lukutīs „karšis“ yra iš *„ta (žuvis), kuri šviečia, turi šviesiõs spalvõs“ (spalvinė motyvacija!), plg. „spalviškai“ atsiradusius, pvz., lie. kár̃šis „Brachse“ (žr. Fraenkel LEW 223 ir liter.), vok. Brachse „t. p.“ [< *„ta (žuvis), kuri žiba“ Kluge EWDS 94t. s. v. Brachsen].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 115t.; Matzenauer BKAS 82; Schmalstieg Blt XXXII (2) 254.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.