Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 68–69 psl.

lino

lino „flachs (Flachs) – linai“ GrG 72, lynno „flox (Flachs) – t. p.“ GrA 31, „linum – t. p.“ GrF 22, galbūt nom. sg. fem. (ā-kamienis, nomen collectivum, ppr. sg. tantum) = pr. (Gr) *linɔ̄, t. y. pr. *linā „linai“ [ir (rečiau) „linas (atskiras augalas“], perdirbtas iš subst. (neutr., nom.-acc. pl.) pr. < vak. balt. *linā „linai“ [dėl to (morfologinio) perdirbimo plg. Mažiulis BS 180] < subst. (nom.-acc. pl. neutr.) balt. *linā „t. p.“ [ subst. (nom. pl. masc.) lie. linaĩ = la. lini]. Manyti, kad pr. (Gr) *linā dar (t. y. ir XVI a. pradž.) būtų buvusi nom.-acc. pl. neutr. forma (pvz. Illič-Svityč IA 54, plg. Toporov PJ V 289), visgi nėra nerizikinga.
Greta lyties subst. (neutr., nom.-acc. pl.) balt. *linā „linai“ bus buvusi lytis (rečiau vartota) subst. (neutr., nom.-acc. sg.) balt. *lina(n) „linas (atskiras augalas)“ [čia dėl fleksijos *-a(n) žr. Mažiulis BS 84–87] subst. (nom. sg. masc.) lie. lìnas „t. p.“ = la. lins „t. p.“; teigti, kad šios lie.-la. lytys „linas“ (singularinės, retai vartojamos) esančios „извлеченные позднее из множественного числа“ (Illič-Svityč l. c., išn. 47), vargu ar galima. Tuo, kad lytys (sg., masc.) lie. lìnas „linas“ = la. lins „t. p.“ bei sl. *lьnъ „linai; linas“ (žr. toliau) ir senovėje buvusios ne neutr. (žr., pvz., Trautmann BSW 162, Toporov PJ V 305), taip pat nenorėčiau tikėti. Reikia pasakyti, kad žodžio balt.-sl. „linai (resp. linas)“ morfologija (ypač gramatinė giminė) iki šiol pasilieka neatskleista.
Lytis subst. (neutr.) balt. *linā́ „linai“ (nom.-acc. pl.) bus buvusi 69 nebaritoninė (Illič-Svityč l. c.), o lytis (rečiau vartota) subst. (neutr.) balt. *lìna(n) „linas (atskiras augalas)“ (nom.-acc. sg.) – baritoninė (plg. Illič-Svityč l. c.). Man rodos, kad vietoj šių dviejų lyčių anksčiau buvo viena lytis – subst. (neutr., nom.-acc. sg., baritonas) balt.-sl. *lìna(n) „linai“ [sg. collectivum bei sg. tantum; dėl fleksijos *-a(n) žr. Mažiulis l. c.] ir (rečiau vartota reikšmė) „linas (atskiras augalas)“. Toks subst. (neutr.) balt.-sl. lìna(n) „linai; linas“ (baritonas) bus virtęs į subst. (neutr., nom.-acc. sg.) sl. *lìnan „linai; linas“ (baritonas!) > subst. (masc., nom. sg.) sl. *lьnъ „t. p.“ [apie baritoninių o-kamienių subst. fleksiją sl. *-an (neutr., nom.-acc. sg.) bei jos virtimą į sl. * (masc. nom. sg.) žr. Mažiulis BS 86t. ir liter.] > rus. лён „linai; linas“ ir kt.
Balt.-sl. *lina(n) „linai; linas“ (neutr.) etimologiškai gretintinas, rodos, tik su gr. λίνον „linai“ (neutr.; su trumpuoju -ί-) ir lo. līnum „t. p.“ (neutr.; bet su ilguoju -ī-), žr. Gamkrelidze-Ivanov IJI II 659. Tačiau tų balt.-sl., gr. ir lo. žodžių tolimesnė kilmė yra labai neaiški, žr. Pokorny IEW I 691, Gamkre lidze-Ivanov l. c., plg. ESSJ XVII 89t. (ir liter.), Toporov PJ V 292tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 298; Smoczyński SEJL 356; Vaan EDL 344.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.