Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 152–154 psl.

mothe

mothe „muter (Mutter) – motina“ E 170 nom. sg. fem. = pr. *mɔ̄tē, t. y. *mātē; muthi „mutter (Mutter) – t. p.“ GrG 55, muti „t. p.“ GrA 69 bei „mater – t. p.“ GrF 68 nom. sg. fem. = pr. (Gr) *mū́tī (ar *mū́tĭ < *mū́tī); nom. sg. fem. mūti „mutter (Mutter) – t. p.“ III 673 [4332] (= motina „t. p.“ VE 2713 instr. sg.) = pr. (III) *mū́tĭ; acc. sg. fem. mūtin „mutter (Mutter) – motiną“ III 10122 [6328] (= motina „motiną“ VE 492), muttin „t. p.“ I 512–13 [510] = pr. (III, I) *mū́tin ir mūtien „t. p.“ III 2917 [252] (= motina „motiną“ VE 1012), mutien „t. p.“ II 513 [119], III 951 [5926] (= motina „motiną“ VE 411) = pr. (III, II) *mū́ten (t. y. *mūtʹen).
Šis pr. žodis kat-mų šnektose (XVI a. vid.) buvo ē-kamienis: a) nom. sg. (fem.) pr. *mū́ti „motina“ < *mū́tī „t. p.“ [= pr. (Gr) *mū́tī „t. p.“] < pr. *mɔ̄tē (t. y. *mā́tē) „t. p.“ = pr. (E 170) mothe „t. p.“, b) acc. sg. (fem.) pr. *mū́tin/*mū́ten „motiną“; plg. subst. (ē-kamienį) pr. (III) *perṓnĭ (nom. sg. fem. su * < * < *) ir (acc. sg. fem.) pr. (III) *perṓnin/*perōnen (žr. perōni).
Iš to, kad yra pr. (I 512–13) muttin (ne *muttien!) „motiną“ [acc. sg. fem.; raidės -tt- (vietoj -t-) matyt dėl vok. (III 412) mutter įtakos] = pr. (I) *mūtin, man rodos, galima patikslinti štai ką: I kat-mo šnektoje senasis pr. *ē-/*-ē- (t. y. žodžio pradžioje ir viduryje) išliko (Endzelīns SV 26), tačiau senasis pr. * (ir *-ē+s) nekirčiuotas jau buvo išvirtęs ir pr. (I) * > * (resp. į 153 *-īs > *-ĭs); plg.vv. (dk., 1423 m.) Sawliskresil (Gerullis ON 153) rekonstruotiną subst. (ē-kamienį, gen. sg. fem.) pr. varm. (XV a. pradž.) *sáulīs „saulės“ (ar su *-ĭs < *-īs) < *sáulēs „t. p.“ (su nekirčiuotu *-ēs).
Subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pr. (I, II, III) *mū́tĭ „motina“ < *mūtī „t. p.“ yra iš subst. (K-kamienio, nom. sg. fem.) pr. *mātē (t. y. *mɔ̄tē) „t. p.“ [toks, t. y. K-kamienis galėjo būti pr. (E 170) *mā́tē (t. y. *mɔ̄tē) „t. p.“]; plg. subst. (ē-kamienį) la. mãte „t. p.“ (nom. sg. fem.) – (gen. sg.) mãtes bei lie. dial. mótė „moteriškė; motina“ (nom. sg. fem.) – (gen. sg.) mótės greta senovinio subst. (K-kamienio) lie. mótė „moteriškė; motina“ (nom. sg. fem.) – (gen. sg.) móteres (žr. LKŽ VIII 361). Pastaba: atsiradus dariniui lie. mót-yna/mót-ina „motina (dėl jo segmento -yn-/-in- žr. Būga RR II 147), kuris pradžioj buvo gal diminutyvas (Būga RR III 815), lie. mótė/móter- iš „motina“ (plg. lie. móčia „motina“, mot-ùlė „motinėlė“, mot-ùtė „t. p.“ ir pan.) virto į „moteriškė, moteris“ (kai kur šnektose išliko „motina“, žr. LKŽ VIII 361 s. v. 1 mótė 3).
Subst. (K-kamienis, nom. sg. fem.) balt. *mā́tē (t. y. *mɔ̄tē) „motina“ < balt. *mā́tēr „t. p.“ = sl. *mā́tēr „t. p.“ [> *mā́tīr „t. p.“ > *mā́tī „t. p.“ (žr. toliau) > *mati „t. p.“ > s. sl. mati „t. p.“ ir kt.] yra iš ide. *mātēr „t. p.“ > s. ind. mātā́ „t. p.“ (< -ā́r), gr. μήτηρ „t. p.“ ir kt. (Pokorny IEW I 700t.).
Pastaba. Tuo, kad egzistavo pirmykštis subst. [K-kamienis (r-kamienis), nom. sg. fem.] balt.-sl. *mā́tēr „motina“, nereikia abejoti. Bet ir dabar neaišku, kaip iš to (balt.-)sl. *(mā́t)-ēr „t. p.“ atsirado sl. *(mat)-i „t. p.“ Sprendžiant šią problemą, pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į tai, kad K-kamienis (t. y. n- ir r-kamienis) balt.-sl. *-ōn/*-ēn ir *-ōr/*-ēr (nom. sg. masc. resp. fem.) segmentų *-n ir *-r (jie ne fleksiniai, o kamiengaliniai!) neteko veikiausiai (dar nesutrumpėjus tautosilabiniams ilgumams) atskirose balt. ir sl. prokalbėse (o ne ide. prokalbėje), žr. Mažiulis BS 27tt., 34tt., 72t. Iš balt.-sl. žodžių (K-kamienių) su *-ōn/*-ēn ir *-ōr/*-ēr (nom. sg.) slavų dialektuose išliko tie, kurie turėjo balt.-sl. *-ōn (pvz. s. sl. kam-y „akmuo“ ir kt.) ir *-ēr (s. sl. mat-i „motina“ ir kt.). Kaip iš K-kamienio (balt.-)sl. *-ōn (nom. sg.) 154 atsirado sl. *-ūn (čia sl. *-ō- susiaurėjo į sl. *-ū-), o šis (netekdamas kamiengalinio segmento *-n) – į sl. * (žr. Mažiulis BS 27tt., 72t.), taip K-kamienis (balt.-)sl. *-ēr virto į sl. *-īr (čia sl. *-ē- susiaurėjo į sl. *-ī-), o šis (netekdamas kamiengalinio segmento *-r) – į sl. * > s. sl. (mat)-i „motina“ ir kt. (plg. Mažiulis BS 36tt.). Kitaip sakant, jeigu balt.-sl. žodžiai (K-kamieniai, nom. sg.) ir su minėtais *-ēn resp. *-ōr būtų išlikę sl. kalbose, tai turėtume s. sl. (ir kt.) žodžius irgi su *-i [kaip s. sl. (mat)-i „motina“] resp. su *-y [kaip s. sl. (kam)-y]. Taigi ankstyvesniu savo spėjimu (labai atsargiu), kad buvę du balsiai (balt.)sl. * [t. y. *ẹ̄ (vidutinio pakilimo) ir *ē (žemutinio pakilimo), žr. Mažiulis BS 25tt.], dabar nebetikiu.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 447; Beekes EDG 948; Demiraj AE 279; Derksen EDSIL 303; ESSJ XVII 254tt.; Larsson FsKlingenschmitt 366; Lehmann GED 20; Matasović EDPC 260; Mayrhofer EWA II 345t.; Orel HGE 273; Smoczyński SEJL 409t.; Vaan EDL 367.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.