Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 285 psl.

pirmois

pirmois „das erste – pirmasis“ II 52 [112], III 275 [235] num. ord. pron. nom. sg. masc.; num. ord. pron. nom. sg. fem. pirmoi „die erste – pirmoji“ III 4714 [3331]. Čia, man rodos, slypi nom. sg. formos (baritoninės, plg. s. v. pirmas) pr. semb. (XVI a.) *pírmŭi̯s „pirmasis“ (masc.) resp. *pírmŭi̯ „pirmoji“ (fem.), žr. toliau. Kitaip šias II ir III pr. kat-mų formas (nom. sg. masc. ir fem.) rekonstruoja Endzelīns SV 71, Schmalstieg OP 110. Forma pr. semb. (XVI a.) *pírmŭi̯ „pirmoji“ (nom. sg. fem.) kildintina iš pr. semb. *pírmŭjĭ „t. p.“ < *pírmūjī „t. p.“ (baritoninė, su nekirčiuotu segmentu *-ūjī) pr. *pírmājī „t. p.“ (baritoninė) < balt. *pírmājī „t. p.“ (baritoninė).
Greta lyties (baritoninės) nom. sg. fem. balt. *pírmājī „pirmoji“ (> lie. pirmóji „t. p.“) > pr. *pirmājī „t. p.“ bus egzistavusi lytis (baritoninė, žr. s. v. pirmas) nom. sg. masc. balt. pírmasĭs „pirmasis“ (> lie. pirmàsis „t. p.“) > pr. *pirmasĭs „t. p.“, kuri (baritoninė!) pr. semb. šnektose apie XV a. išvirto į *pirmas-s „t. p.“ [neteko balsio *-i- (prieš *-s), nekirčiuoto] > *pirmass > *pirmas ir taip sutapo su nepronominaline forma (nom. sg. masc.) *pirmas „pirmas“ (žr. pirmas). Dėl tokio sutapimo apie XV a. atsirado inovacinės pr. semb. šnektų pronominalinės nom. sg. masc. formos: a) greta *pirmŭi̯ „pirmoji“ (nom. sg. fem., žr. anksčiau) – inovacinė pirmŭi̯s „pirmasis“ (nom. sg. masc.), b) greta acc. sg. masc. lyčių *pirmanin/*pirmanʹan resp. *pirmunin/*pirmunʹan (žr. s. v. pirmannin), jų segmentus *-in bei *-ʹan asocijuojant su i̯o-kamienėmis fleksijomis *-in bei *-ʹan (acc. sg. masc.): *-ĭs (< *-īs nom. sg. masc.), atsirado inovacinė (nom. sg. masc.) *pirmanis „pirmasis“ resp. *pirmŭnis „t. p.“ (žr. s. v. pirmonnis). Lytyse (acc. sg.) *pirmŭnin/*pirmunʹan segmentas *-mŭ- vietoj senesnio *-mă- bus atsiradęs dėl nom. sg. *pirmŭi̯ (fem.) bei (masc.) *pirmŭi̯s segmento *-mŭ- įtakos, plg., pvz., crixtiāniskun „krikščionišką“ (acc. sg. fem.) segmentą *-kŭ-, vietoj *-kă- atsiradusį dėl *-kŭ (< *-kū < *-kā, nom. sg. fem.) įtakos (žr. s. v. cristiāniskas).
Plg. Endzelīns l. c. [čia raidės pr. -o- (pr. pirmoi „pirmoji“, pirmois „pirmasis“, pirmonnis „t. p.“) fonetinė vertė kitaip suvokiama], Mažiulis PKP II 303.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.