Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 294 psl.

pleske

pleske „selen (Sielen) – plėškė“ E 253 nom. sg. fem. = pr. *plēskē < vak. balt. (pr.-kurš.) *plēskē „t. p.“: lie. žem. (dial.) plė̃skė̃ „t. p.“ (Būga RR I 313, LKŽ X 160) gali (dėl -s-) būti kuršizmas [taip atsargiai spėja ir Endzelīns SV 228 („kuršu?“), Fraenkel LEW 605 („Kuronismus?“), kitaip mano Būga l. c.].
Vak. balt. *plēskē „plėškė“ – turbūt iš balt. *plēśkē „t. p.“ (> lie. plėškė̃ „t. p.“ LKŽ X 172). Šis, man rodos, yra iš (subst.) *„tai, kas supinta“ – fleksijos vedinys iš adj. balt. (dial.) *plēśka- „(su)pintas“ (plg., pvz., lie. adj. plìka- „plikas“ subst. plìkė „tai, kas plika“, dėl jo žr. Skardžius ŽD 72), o jis – sufikso *-ka- vedinys iš verb. balt. *plēś-/*pleś- „pinti“ (plg. lie. adj. pìlka- „pilkas“ – sufikso *-ka- vedinį turbūt iš verb. *pil-, plg. Skardžius ŽD 122); kitaip – Būga l. c.
Greta adj. balt. (dial.) *plēśka- „(su)pintas“ galėjo būti ir adj. balt. dial. *plaśka- „t. p.“ – sufikso *-ka- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš minėto verb. balt. *pleś- (: *plēś-) „pinti“ (plg. adj. balt. *laiska- „laibas, gležnas“ darybą, žr. s. v. lāiskas). Iš adj. balt. dial. *plaśka- „(su)pintas“ subst. (neutr.) *plaśkan „tai, kas (su)pinta“ (ar *plaśkā „t. p.“ fem.) bus atsiradęs sufikso *-in- vedinys vak. balt. dial. (adj. *plaśk-in- ) subst. *plaśkin > lie. dial. (Ryt. Pr.) plaškinis „toks žvejų tinklas“ (LKŽ X 78).
Verb. balt. *pleś-/*plēś- „pinti“ < *pleś- „t. p.“ – iš verb. ide. *plek- „t. p.“ > gr. πλέκ-ω „pinu“ ir kt. [žr., pvz., Fraenkel l. c. (ir liter.), Pokorny IEW I 834t.].
Dėl pr. (E 253) pleske bei lie. plėškė̃ etimologijos plg. Trautmann AS 401, Endzelīns l. c. (dėl šių pr. ir lie. žodžių sakoma: „Talākie radu sakari nav izzināti“).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.