Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 293–294 psl.

pleynis

pleynis „hirnuel (Hirnfell = Hirnhaut) – (smegenų) plėvė (dangalas)“ E 75 nom. sg. fem. = pr. *plēnis; čia dėl -ey- = pr. *-ē- plg. vok. (E 799) weyk „Weg“, žr. dar Endzelīns FBR XII 148, XV 101 (Endzelīns DI III2 56 resp. 230), plg. Trautmann AS 400. Tiesa, pr. pleynis galėtų būti ir pr. *pleinis (Būga RR II 466) – matyt perdirbinys iš pr. *plēnis (Fraenkel LEW 615). Dėl vok. (E 75) hirnuel „Hirnhaut – smegenų plėvė (dangalas)“ plg. v. v. a. hirnvel „t. p.“ (Lex 90).
Subst. (i-kamienis, fem.) pr. *plēnis „plėvė (dangalas)“ = lie. plėnìs (plė̃nį) „t. p.“ (LKŽ X 144 s. v. 1 plėnìs) ir plėnė̃ „t. p.“ (LKŽ X 143 s. v. 1 plėnė̃) bei la. plẽne „eine dünne Schicht“ (ME III 339 s. v. plẽne 3) suponuoja subst. (i-kamienį, fem.) balt. *plēnis „plėvė (dangalas)“,kuris buvo matyt nebaritonas ir gal su cirkumfleksiniu *-ē̃- (plg. lie. plėnìs : plė̃nį).
Subst. (i-kamienis fem.) balt. *plēnis „plėvė (dangalas)“ gali būti iš (subst.) *„tai, kas dengiantis (ką)“ – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) balt.-sl. *plēna- „dengiantis“ [plg. seną darybos modelį: lie. (adj. drū́ta- „drūtas“ ) subst. (i-kamienis) drūtìs „tai, kas drūta“ ir pan., žr. Skardžius ŽD 53], iš kurio – subst. (ā-kamienis) sl. *plēnā „tai, kas dengiantis“ (plg. seną darybos modelį: lie. adj. geltà „geltona“ subst. geltà „tai, kas geltona“ ir pan., žr. Skardžius ŽD 37) > ček. pléna „plėvė (dangalas)“ ir kt. Plg. dar adj. (o/ā-kamienį) balt.-sl. *plēva- „dengiantis“, iš kurio bus atsiradę: a) subst. (ā-kamienis) sl. *plēvā „tai, kas dengiantis“ > rus. плева „plėvė (dangalas)“ ir kt. (dėl medžiagos žr., pvz., Vasmer ESRJ III 277), b) subst. (ē-kamienis) ryt. balt. *plēvē „tai, kas dengiantis“ (plg. gana seną darybos modelį: lie. adj. plìkas/plikà subst. plìkė „tai, kas plika“, žr. Skardžius ŽD 72t.) > lie. plėvė̃ (plė̃vę) = la. plève (plêve) „t. p.“ (ME III 342).
Adj. balt.-sl. *plēna- „dengiantis“ bei *plēva- „t. p.“ laikytini sufiksų *-na- resp. *-va- vediniais iš verb. balt.-sl. *plē- „(ap)dengti“, kuris yra turbūt iš verb. ide. *pel-/*plē- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 803t. s. v. 3 b. pel-).
294 Pastaba. Nuo čia nagrinėto subst. (i-kamienio) pr. (E 75) pleynis „plėvė“ jo homonimas pr. (E 38) plieynis „plėnys“ savo kilme veikiausiai atskirtinas (kitaip Būga l. c.), žr. plieynis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1168; Derksen EDSIL 394, 404; Lehmann GED 115t.; Matzenauer BKAS 103; Orel HGE 97; Smoczyński SEJL 474; Vaan EDL 455.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.