Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 173–174 psl.

swetan

swetan „ werld (Welt) – pasaulį (svietą)“ E 792 acc. sg. masc. [ar nom. sg. neutr. (sic Trautmann AS 444)?]; acc. sg. masc. swetan „weldt (Welt) – pasaulį“ I 1111 [714] = (I) *svētan 174 „t. p.“ > pr. (II, III) *svītan „pasaulį“ = swytan „weldt (Welt) – pasaulį“ II 1112 [1313], swītan „Welt – t. p.“ III 5914 [412] (= swieta „svietą“ VE 249), III 1157 [7120], III 11912 [7333] (= swieta „svietą“ VE 5819); gen. sg. (masc.) swītas „Welt – pasaulio“ III 5117 [3532] (= swieta „svieto“ VE 2014–15), switas „t. p.“ III 11510 [7123], „pasaulio (Welt)“ III 11910–11 [7332].
Lytį pr. (III 5519 [392]) stai switai, atliepiančią vok. (III 5417 [382]) die Welt „tas pasaulis“ (nom. sg. swietas „t. p.“ VE 2214 nom. sg.), laikau vertimo klaida (ne gyvosios pr. kalbos faktu) – vietoj pr. (III 5519) *stas *swits „tas pasaulis“ (nom. sg. masc.; kitaip Trautmann AS 444): vok. (III 5417) die Welt buvo suvokta kaip nom. pl. forma [plg., pvz., vok. (III 606) die Wort „die Worte – tie žodžiai“ pr. (III 616) stai wirdai „t. p.“] resp. buvo išversta į nom. pl. (masc.) formą, t. y. į pr. (III 5519) stai switai „tie pasauliai“ (žr. PKP II 314, išn. 228); rodos, mažiau patikima spėti, kad dėl vok. (III 547) die Welt [(nom. sg.) fem.!] būtų atsiradusi (okazionaliai!) fem. (nom. sg.) forma pr. (III 5519) stai switai „tas pasaulis“ – vietoj lauktinos (teisingos) pr. (III 5519) *stas *swits „t. p.“ (nom. sg. masc.).
Ta medžiaga suponuoja subst. (nom. sg., matyt masc.) pr. (II, III) *svīts „pasaulis“ < pr. (I, E) *svēts „t. p.“ < pr. *svētas „t. p.“ – polonizmą (Trautmann AS 444, Endzelīns SV 261, Levin SE 99).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SPJ 160, SEJL 620.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.