Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 180–181 psl.

tackelis

tackelis „slifstein (Schleifstein) – tekėlas“ E 530 nom. sg. masc. = pr. *takēlis [(ar su *-el-) o-kamienis, ar i̯o-kamienis *takēlīs] < *takēlas „t. p.“ (= „sukamas ritinio formos galąstuvas“) – sufikso *-ēla- vedinys iš verb. pr. *tak- „galąsti“ = (inf.) *takī- „t. p.“ < verb. (causat., inf.) balt.-sl. dial. *takī- „t. p.“ < *„tekinti (fließen lassen); tekinti (schleifen)“ (> rus. точи-ть „t. p.“ ir kt.) > lie.-la. *takī-ti „t. p.“, kuris dėl lie.-la. *tek- „tekėti“ (žr. toliau) perdirbtas į lie. *teký-ti „fließen lassen; schleifen“ tẽkin-ti „t. p.“ [čia dėl *-y- -in- plg., pvz., lie. dáigy-ti „daryti, kad dygtų“//daigìn-ti „t. p.“ (Skardžius ŽD 545tt.), plg. dar s. v. wartint.
Iš to nesunku suprasti, kad ir subst. lie. tekė̃las (tẽkėlas) „Schleifstein“ < *takėlas „t. p.“ (plg. dial. tãkilas „t. p.“) ir la. 181 *tac- > tecelis „t. p.“, teciêls „t. p.“ gali būti išriedėję iš verb. (causat., inf.) lie.-la. *takī- „fließen lassen; schleifen“ < balt.-sl. *takī- „t. p.“ < „fließen lassen“ < „daryti, kad bėgtų (suktųsi), tekėtų“, o šis (causat.) – iš verb. balt.-sl. *tek- „bėgti, tekėti“ (> lie. tek-ė́ti „t. p.“ ir kt.), dėl kurio žr., pvz., Trautmann BSW 316, Endzelīns SV 261t., Fraenkel LEW 1072t. (ir liter.), Pokorny IEW I 1059t. Žr. dar takes.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.